Stamboom Vennik

Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 12,950

      1 2 3 4 5 ... 259» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 "... heeft Hendrik ook nog een zoon Jan die een vervelende ruziezoeker, drinkebroer en vechtersbaas blijkt te zijn, met als gevolg, dat hij de zeventiende eeuw niet heeft meegemaakt."

Slechts een maal wordt over Jan Hendriks geschreven en dat is in een akte voor het Hof van Utrecht. Hij blijkt te zijn overleden aan de gevolgen van een steekpartij die, als wij de advokaat van de dader moeten geloven, door hemzelf was uitgelokt. De dader Ningen Jans wordt hiervoor gestraft met levenslange verbanning uit de heerlijkheid Langerak en betaling van een hoge boete. Twee en een half jaar na deze gebeurtenis verzoekt de dader kwijtschelding van zijn zware staf. In het verzoekschrift aan het Hof van Utrecht vertelt de advokaat van de dader onder andere hoe het misdrijf was gepleegd. Het is daarbij niet ongebruikelijk om het slachtoffer af te schilderen als de echte 'slechterik', die het onheil over zichzelf heeft afgeroepen. De dader wordt dan beschreven als een goedmoedig persoon, die eigenlijk 'geen vlieg kwaad kan doen'. Als de familie van het slacht­offer zich niet tegen de kwijtschelding van de straf verzet, wordt die in een dergelijk geval dikwijls verleend. Ningen Jans belooft de verwanten van het slachtoffer schadeloos te stellen. Uiteraard zal hij ook een boete betalen en zullen de kosten voor het rechtsgeding voor zijn rekening komen.
'Die Staten van den lande van Utrecht doen te weeten allen jegenwoordigen ende toecommen­de, dat wij ontfangen hebben d'oetmoedige supplicatie van Ningen Jans gebooren tot Langerack. Inhoudende hoe dat hij suppliant alle zijn leeffdaech hem selven in alle stillicheijt ende gehoor­saemheijt onder zijn ouderen ende vrede onder zijn gebueren gedraegen hebbende, sulcx dat hij suppliant noijt zijn leeffdaech mit ijemant ter werelt twist gemaect off gehadt off daer voor geacht zijnde. Soe ist dienvolgende oick gebuert dat hij suppliant in julio anno XVc een ende tnegentich inden dorpe van Langeraeck mit zijn broeder Dierck Jans, Jan d'Best, Claes Rochus ende Claes Helmichs, Jan Cornelis ende Hubert Cornelis Vlaminck alle jonggesellen in Langerak vergeselschapt is geweest ten huijse van eene Wonnitgien, weduwe van wijlen Mathijs Sebastiaens, alwaer zij mitten anderen in alle eerlicke vruntschap ende vroelicheijt in twee parthijen een gelach gehouden hebben, son­der van eenich quaet te weeten. Ende alwast dat eenen Jan Henricx (wesende soe tschijnt een kijver ende twistsoecker) van den gelage niet en was. Soe is nochtans die selve droncken ende vol sijnde gecomen inde voors[chreven] herberge. Ende is aldaer tegens will van de weerdinne inden huijse ingestreecken ende heeft hem datelicken terstondt begeven in tvoors[chreven] geselschap, daer hij suppliant mede in alle vrede was vergadert ende mit twelck hij suppliant tot die tijt toe vrundelick vrolick geweest was ende wesende die voorschreven Jan Henricx alsulcx daer onder gecomen, heeft terstont qualick begonnen te spreecken. Seggende eerst tegens Claes Rochus een vant voorschreven geselschap: Wat doet ghij in ons gelach ende heeft mede voorts twist gemaeckt tegens Claes Hel­michs, waermede hij harde kijvende woorden hebbende was tot vechten toe, ende sulcx heeft hij voorts tgeheele geselschap gestoort ende tselve geprovoceert ende de een voor ende dander nae ge­dreijcht ende qualick toegesproecken, seggende [...] ghij luijden sult noch genoch mit mij te doen hebben ende meer andere scheldige ende kijvelicke woorden. Sulcx dat die suppliant wesende een jonckman ende dese ondaft nijet wel konnende lyden ende verdraegen tegens den selven Jan Hen­ricx seggende wat, ghij sit altijt en kijft ende alst te doen comt en hebt ghij geen handen. Twelck hoe wel den voornoemde Jan Henricx nijet veel en was te nae geseijt, heeft nochtans daerop voor antwoerde gegeven: "een hont en sal mij nijet bijten" ende heeft mitsdien mit een can ofte croes den selven suppliant datelicken nae zijn hooft geworpen, ende heeft voorts zijn mes tegens den suppliant vuijtgetoegen, ende zijn zijluijden aldaer inden gelage voorts over hoop gevallen. Ende eijntelick die voorschreven Jan Henricx vuijten huijse gelopen ende d' suppliant hem gevolcht wesende zijn voorts buijten den huijse miten anderen hantgemeen geworden. Sulcx dat die sup­pliant den selven Jan Henricx mit een brootmes een steecke gebrocht heeft daer aen hij etlicke tijt daernae gestorven is. Ter oirsaecke vant welcke die baillu van Langerak den suppliant in rechten heeft doen roepen, ende vermits hij suppliant nijet en dorst compareren, heeft jegens hem voorts [...] sententie verworven daerbij die suppliant vuijt die selve heerlicheijt van Langerak gebannen is ende gecondemneerd in de boete daer toe staende, dwelcke naderhant betaelt is geworden'.
De advokaat merkt verder op dat Ningen Jans:'vuijt enckel jonckheijt tot het voorschreven on­geluck onnoselick is gecommen, sonder dertoe gesint geweest te zijn off meijninge gehadt te hebben. Daert toe bij den voornoemde Jan Henricx grotelicx geirriteert ende geprovoceert sijnde. Te meer soo deselve Jan Henricx hem eerst bevochten ende sulcx mit een can off croes nae zijn hooft geslaegen ende voorts mit een opsteecker geaggresseert heeft. Waerover dat oick die vrunden van­den selven Jan Henricx hem suppliant tselve hebben vergeven ende geremitteert'.
De schout van Langerak, als vertegenwoordiger van het gerecht die de oorspronkelijke straf had opgelegd, Hendrick Dircks als vader van het slachtoffer, voor hem zelf en voor zijn beide andere zonen, Cornelis en Adriaan Hendriks, en Thonis Lenaerts, Philips Sebastiaens en Jan Engberts, als zwagers van het slachtoffer, worden gedagvaard om op 7 januari 1594 voor het Hof te verschijnen. Noch de schout, noch de 'vrunden' van het slachtoffer verschijnen en laten zich evenmin door een procu­reur vertegenwoordigen. Dezelfde personen worden weer gedagvaard op de tweede zitting op 28 januari te verschijnen. Zij blijven afwezig. Een dag na de derde zitting op 19 februari 1594 wordt de kwijtschelding van de straf verleend. 
Mors, Jan Hendriksz (I50117)
 
2 "colon" Beckman, Gerdt (I6279)
 
3 "colon" Hesseler, Jan (I33330)
 
4 "colon" Meinckman, Alheit (I48516)
 
5 "colon" Meinckman, Anna Elisabeth (I48517)
 
6 "colon" Meinckman, Enneke (I48518)
 
7 "colon" thom Groten Osterhold, Rudolf (I69130)
 
8 "Drenthe in Grootvaders Tijd" door Henk Vonk (pag. 33):

In september 1883 zocht de schilder Vincent van Gogh een toevlucht in het arme Drentse landschap, waar enkele donkers, sombere landschappen ontstonden; van december 1883 (Encarta (R) 98 Encyclopedie Winkler Prins Editie).
Vincent was zo arm als de mieren toen hij in 1883 naar Drenthe vertrok. Hij reisde af in zijn schamele kleren met het allernoodzakelijkste bij zich en kwam op 11 september in Hoogeveen aan. Daar nam hij voorlopig zijn logies bij A. Hartsuiker, logementhouder, (a fl. 1,-- per dag) om van daaruit wat om zich heen te kijken. 
Hartsuiker, Albertus (I31146)
 
9 "Le Sieur Jean Mathias Moore, capitaine au quinzieme Bataillon de Landmilitie", overlijdt in Venlo op 19.5.1814 (52 jaar). Aangevers: een "chirurgien major" en een "premier Lieutenant". Mohr, Johannes Matthias (I49573)
 
10 ((Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Elizabeth Pietersdr (I36615)
 
11 (1) trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 10 juni 1870 in Smilde met Wolter de VRIES, 27 jaar oud, geboren op donderdag 23 maart 1843 in Smilde als zoon van Wijtse Gaukes | Goukes de VRIES en Antje | Antien Kornelis WESSEMIUS. Wolter is overleden op zaterdag 1 maart 1884 in Smilde, 40 jaar oud.

Notitie Wolter:

Beroep: Turf-schipper

(2) trouwde, 38 jaar oud, op dinsdag 30 december 1884 in Smilde met Bouke JONKER, 27 jaar oud, geboren op maandag 28 december 1857 in Smilde als zoon van Hendrik JONKER en Helena Lammina HOMAN. 
Gezin: Wolter de Vries / Janke Vennik (F1513868934)
 
12 (2) op 43-jarige leeftijd op 03-06-1942 te Hilversum (NH) met Gretchen Catharina NAGEL, 44 jaar oud, geboren op 10-08-1897 te Friedrichskoog (DEU), overleden op 20-12-1978 te Bussum (NH) op 81-jarige leeftijd, begraven te Bussum (NH), dochter van Johannes Cornelius NAGEL en Amanda Magdalena KARSTENS. Gezin: Frederik Hartsuiker / Gretchen Catharina Nagel (F1513869033)
 
13 (2) te Loosduinen op 31 aug 1898 met Pieternella van der Neut, dr. van Gerrit van der Neut en Jannetje van der Mik, geb. te Zegveld op 22 aug 1867, Gezin: Pieter Beekenkamp / Pieternella van der Neut (F1513868122)
 
14 (2) trouwde, 38 jaar oud, op dinsdag 30 december 1884 in Smilde met Bouke JONKER, 27 jaar oud, geboren op maandag 28 december 1857 in Smilde als zoon van Hendrik JONKER en Helena Lammina HOMAN. Gezin: Bouke Jonker / Janke Vennik (F1513868936)
 
15 (3) te Naaldwijk op 25 okt 1905 met Jannetje van Velden, dr. van Pieter van Velden en Maria Koppenol, geb. te Naaldwijk op 17 apr 1864, ovl. te Loosduinen, gem. 's-Gravenhage op 17 aug 1949, begr. te Loosduinen op 20 aug 1949. Gezin: Pieter Beekenkamp / Jannetje van Velden (F1513868124)
 
16 (Andries tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 11 mei 1864 met Trijntje Mooij, dr. van Arie Mooij en Aagje van Schie.). Gezin: Andries Hoogendam / Trijntje Mooij (F1513868046)
 
17 (Benjamin tr. (2) te Oosterwolde op 25 feb 1925 met Anna Graber.). Gezin: Benjamin Varekamp / Anna Graber (F1513868129)
 
18 (Cornelia otr. (2) te 's-Gravenhage op 21 mrt 1779 met Klaas ten Hoven.). Gezin: Klaas ten Hoven / Cornelia Adriana Rolaard (F1513868006)
 
19 (Dijkshoren, Dijckshoren, Dijcxhoorn)

De familienaam 'Dijkshoorn' vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in het plaatsje 'Den Hoorn', gelegen tussen Delft en 't Woudt , vlakbij de Harnas polder. Dit plaatsje heette vroeger 'Dixhorne' en wordt al in 1369 vermeld:

In 1369 woonde in ´t Woudt (bij Delft) een Claes Touden Aerentsz.(II), geb. ca. 1345, die pachter was van de grafelijke goederen bij Dixhorne en Harnas (pachter van grafelijke goederen te Dixhorne (Dijkshoorn) en op Woutharnas (1354-1356)). Hij was een zoon van Oude Aernt Toude, die weer een kleinzoon was van Aernt de Oude, in 1299 leenman van de Hofstad Wateringen (Prometheus Kwartierstatenboek X, blz. 197).

En andere akte, uit 1526 vermeld:
Akte waarbij keizer Karel V, krachtens testament van Lodewijck van Beloys van Treslonge Raessoon, diens zoon Raes van Beloys (en) van Treslong beleent met de volgende erflenen: - een kamp land genaamd Claverbroeck bij het land van Steyn; - de helft van de helft van 44 morgen te Dijkshooren "in de Harnasch" tussen de Hof van Delft en Domproostland. Met een uittreksel uit het bedoelde testament, opgemaakt ten overstaan van notaris Fr. Johannius te Utrecht, waarbij aan zijn oudste zoon Raste (= Raes) wordt toebedeeld: - een stuk land, groot 225 morgen, buiten Gouda, genaamd 's-Gravenbroek, in pacht bij Lodewijck; - een stuk land, groot 11 morgen, te Dijkshoorn buiten Delft, 1526 april 4 en 1500 maart.
Veel straatnamen in dit dorp herinneren nog aan deze oude naam. Zo vinden we er de straten: Dijkshoornseweg, Voordijkshoorn, Hoornseweg, Hoornsewal, Hoornsestraat, Noordhoornseweg, en Voordijkhoornsepad.

Pieter Cornelisz., de stamvader, kwam oorspronkelijk uit Voorschoten en verhuisde ca. 1650 naar Dixhorne om daar bouwman (=boer) te worden. Zoals toe gebruikelijk was, nam hij de naam aan van de hofstede of landgoed waar hij woonde. Vandaar de naam 'op Dijcxhoren' oftewel: 'wonende op het gebied Dijcxhoren'.


Achtergrond van de naam:

Een 'hoorn' is een bocht of landtong. Een 'dijkshoorn' is dus een bocht in een dijk of een landtong die binnen de dijken ligt. Zo is bijvoorbeeld Westerdijkshorn (in Groningen) de westerse bocht in de Wolddijk nabij het Boterdiep. De naam van het plaatsje Dixhorne zou zo kunnen zijn ontstaan, waarna de familie die hier woonde zich naar deze locatie vernoemde.

Een andere verklaring heeft te maken met het feit, dat hoeve en have tegen 's lands vijand no.1 (het water) moest worden beschermd. Dit hield in dat ook de dijken moesten worden bewaakt (dijkwachten) op basis van burgers en burenhulp. De "dijkwachten" moesten dan bij hoog water een zekere afstand bewaken en zij kregen bij deze dienst de beschikking over een jachthoorn, daar hun stem het tegen de storm altijd moest afleggen.
Deze instrumenten raakten echter 's zomers nogal eens verstopt of helemaal zoek, en daartoe werd besloten een persoon aan te wijzen die de verantwoording op zich nam. Deze persoon zou zich uiteindelijk vernoemen naar zijn beroep en instrumentarium, kortweg: 'Dijkshoorn'.

Hoewel de tweede verklaring meer eer doet aan het familiewapen, lijkt de eerste verklaring waarschijnlijker, aangezien de plaats Dixhorne reeds bestond voordat de familienaam ontstond. 
op Dijkshoorn, Cornelis (I18658)
 
20 (Grietje tr. (2) te 's-Gravenzande op 22 feb 1945 met Willem van Dop, zn. van Joris van Dop en Maria Ket.). Gezin: Willem Albertus van Dop / Grietje Noordam (F1513868222)
 
21 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r)

Zijn Philip en Ahtonie broers? Geen bewijs van gevonden dan het patroniem Pieters.

Onderzoek via internet geeft aan dat hun kleinzoons, resp:
Pieter Philipsz en Pieter Antoniesz trouwen met een Elizabeth Engelsdr van Spronsen (er klopt dus iets niet!!)

Feit:
Van Pieter Philipsz 10 kinderen (vanaf 1759 tot 1780).

Van Pieter Antoniesz 6 kinderen (vanaf 1759 tot 1770), gehuwd 1758.
Zij zou dan tijdens haar huwelijk 10 kinderen van een ander hebben gekregen.

Bovendien trouwt Elizabeth Engelsdr van Spronsen in 1770 met Johannes van Roon en krijgt van hem 7 kinderen.

Bovendien blijkt uit de doopregisters van Monster dat zij na 1770 nog steeds kinderen krijgt van Pieter Antoniesz. 
Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Pieter (I36621)
 
22 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Anna Catharina Antonsdr (I36605)
 
23 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Anna Catharina Philipsdr (I36606)
 
24 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Anthonij Pietersz (I36607)
 
25 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Antonie Pietersz (I36608)
 
26 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Cornelis Anthonijsz (I36609)
 
27 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Cornelis Anthonijsz (I36610)
 
28 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Cornelis Antonsz (I36611)
 
29 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Cornelis Pietersz (I36612)
 
30 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Elijzabeth Anthonijsdr (I36613)
 
31 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Elizabeth Anthonijsdr (I36614)
 
32 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Engel Pietersz (I36616)
 
33 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Martinus Anthonijsz (I36617)
 
34 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Neeltie Antonsdr (I36618)
 
35 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Nicolaas Anthonijsz (I36619)
 
36 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Philip Pietersz (I36620)
 
37 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Pieter Anthonijsz (I36622)
 
38 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Pieter Antonsz (I36623)
 
39 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Pieter Philipsz (I36624)
 
40 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Pieter Pietersz (I36625)
 
41 (Heukeswagen, Hukkenzwager, Hoekenzwager, Huijkenswager, Huijkenswage(n,r) Huckenswager, Heukeswaage(n), Hukkenswager, Zuzanna Pietersdr (I36626)
 
42 (Jacob tr. (3) op 28 mrt 1951 met Catharina van der Meer.). Gezin: Jacob Noordam / Catharina van der Meer (F1513868146)
 
43 (Jacob van Geest is eerder getrouwd te 's-Gravenzande op 8 september 1854, op 28-jarige leeftijd met Maria Christina Doorn (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Bodegraven omstreeks 1829, overleden te 's-Gravenzande op27 mei 1858, ongeveer 29 jaar oud, dochter van Jan Dorn en Marrigje van Klaveren.)) Gezin: Jacob van Geest / Maria Boers (F1513870173)
 
44 (Jan tr. (1) te Maasland op 19 apr 1861 met Adriana van Vliet, dr. van Klaas van Vliet en Antje Dijkshoorn.). Gezin: Jan Jacobsz Doelman / Adriana van Vliet (F1513868060)
 
45 (Jannetje tr. (2) te 's-Gravenzande op 7 mei 1869 met Hendrik van der Sar, zn. van Arie van der Sar en Antje Voskamp.).
Uit dit huwelijk: 
Gezin: Hendrik van der Sar / Jannetje 't Hart (F1513868086)
 
46 (Labau, Lobe, Labou) Labee, Hendrick Claesz (I43153)
 
47 (Lucas tr. (2) te Oud Beijerland op 26 apr 1861 met Adriana Neeltje Camphuis, dr. van Pieter Camphuis en Kornelia Baars.). Gezin: Lucas Vreugdenhil / Adriana Neeltje Camphuis (F1513868025)
 
48 (Martha) (Corbeek). Had onecht kind Jenneken, vader Willem Lodewijk van Enten, d Deil 24-10-1734, G: Gereken Janzen Hackert, overl. 10-6-1747
. ORA Deil 1100, 1101 
Cortbeek, Martina Arnolda (I16558)
 
49 (Nieuw-Beijerland 1653 - Nieuw-Beijerland 1718) [4/14]
Beroep: houder van een bierstal, beurtschipper op Dordt 
Gezin: Jan Leijiers Troost / Maria Dirksdr Barendregt (F1513868260)
 
50 (Oude) Willem Pieterszn, geboren ca 1500 (op 17 januari 1540 oud omtrent 40 jaar), ambachtsbewaarder van Hof van Delft, leenman van Hontshol, overleden na 12 juni 1552 en voor 23 april 1553, gehuwd met Mar(r)itgen Jansdr, overleden na 31 oktober 1562 en voor 16 juli 1564. van Oegstgeest Salm, Oude Willem Pietersz Bras (I52506)
 

      1 2 3 4 5 ... 259» Volgende»