Stamboom Vennik

Aantekeningen


Treffers 151 t/m 200 van 12,909

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 259» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
151 22-08-1633: Magdalena van der Dussen, gehuwd met Willem van der Hoeff, baljuw en dijkgraaf van Delfland, bij dode van haar broer Huych Lucasz van der Dussen beleend zij 4,5 morgen land in het ambacht Kethel., 10-03-1645: Pieter van der Houff bij dode van zijn moeder Magdalena van der Dussen. van der Dussen, Magdanela Lucasdr (I21743)
 
152 23 27 mei 1641:
Annitgen Philips, weduwe van Dirrick Janszn Vuijck, geassisteerd met Jan Dirrickszn Vuijck, haar oudste zoon, verklaart schuldig te zijn aan Neeltgen Eeuwouts te Willige Langerak, 800 gld. wegens geleend geld, op haar hofstede, waarop zij met enigen van haar kinderen woont, groot 8 morgen, strekkende van de diepte der Lek zuidwaarts tot de halve oude landscheiding met Noordeloos, ten oosten Jannitgen Thonis de Heer c.s., ten westen Jan Boon. (In margine: afgelost 22 november 1662 door advocaat Warenvliet en Egedius van Muijden).

7-1-1647 f214# 14 blz.
Comp. Andries Bastiaens ALBLAS man en voogd van Adriaentgen Thonis (de HEER), Adriaen Bastiaens ALBLAS " " " " Maritge Thonis (de HEER), Bastiaen Thonis getr. gehad hebbende Jannigje Thonis (de HEER) met Thonis en Bastiaen sijne sonen, Jan Claese man en voogd van Beligen Bastiaense, Lijsgen Bastiaensdr in deze geass. met Thonis Bastiaens haere broeder voor eene hand, Thonis Bastiaens, Jan Basti?aens als kinderen van Lijsgen Thonis (de HEER zalgr.) ende Daniel Jans als man en voogd van Geertgen Thonis (de HEER voorheen wed. van Cornelis Willems ALBLAS) geass. ende in't bij wesen van Pieter Aerts als man en voogd van Beelige Cornelis (ALBLAS) als naer dode vande voorn. Geertge Thonis mede succeffens van de voorn lotingen volgens secker testament bij de voorn. Annitge Dircks gemaekt, was hvr.van Thonis Cornelis de HEER, beijde zalgr.
75 
de Heer, Jannigje Theunisdr (I32333)
 
153 23 months old van Beest, Herbert Wilhelmus (I6916)
 
154 23 years old, born in Deil, single Versteegh, Antonia Maria (I76651)
 
155 23 years old, single Versteeg, Jan (I76438)
 
156 23 years old, unmarried, baptized in Beesd Versteegh, Christianus Anthonius (I76717)
 
157 24 f63v 14-1-1664
Comp. Huijbert Corss voor hem selve ende als vader ende voocht over zijne kinderen bij Lijsje Cornelis Maat verwect, zijn uitgekocht op 10-11-1663. Elsje Jans toecomende huijsvr. jegenw. bruit

Elsje married Huijbert Corsz Smit, son of Corstiaan Theunisz Smit and Maartje Dirks. (Huijbert Corsz Smit was born in 1621 in Langerak 131,853 and died after 1665 
Gezin F1513870951
 
158 24 years old, born Gellicum van Lith, Gerarda (I45302)
 
159 24-2-1649 f265#
Herbert Adriaensz (SMIT) x Adriaentgen Bastiaens verklaring. Adriaen Her?berts, Bastiaen Herberts, Joost Herberts, Adriaen Cornelis DECKER man en voogd van Eva Herberts, Thonis Corsz man en voogd van Adri?aentgen Herberts, alle kinderen van voorn. echtpaar.

f6 3-5-1650
Adriaen Herberts (SMIT) ter eenre Adriaen Cornelis DECKER als man en voogd van Eva Her?berts (SMIT) ter andere zijde inw. van Langerak. 
Smit, Eva Herbertsdr (I63297)
 
160 24-2-1649 f265#
Herbert Adriaensz (SMIT) x Adriaentgen Bastiaens verklaring. Adriaen Her?berts, Bastiaen Herberts, Joost Herberts, Adriaen Cornelis DECKER man en voogd van Eva Herberts, Thonis Corsz man en voogd van Adri?aentgen Herberts, alle kinderen van voorn. echtpaar.

f6 3-5-1650
Adriaen Herberts (SMIT) ter eenre Adriaen Cornelis DECKER als man en voogd van Eva Her?berts (SMIT) ter andere zijde inw. van Langerak.

f49 14-5-1655
Comp. Bastiaen Herberts en Thonis Corss SMITH als voochden over nagela?ten weeskint van Adriaen Herberts zalgr. x Maritge Jans transp. aen Adriaen Corne?lisse Decker.

22 f223 19-9-1671
Comp. Andries, Bastiaan en Adriaan Adriaans Decker, Leendert Cornelis Vinck man en voocht van Neeltje Adriaans Decker ende Hilleken Adriaans Decker als erfgen. van Adriaan Cornelisse Decker transp. aan Adriaan Claas Vinck den eigendom van 5 mrg 1 hont met huijs en schuur in 15 mrg oostw. Jan Teunisse Brons? kinderen en westw. Claas Adriaans Maat. 
Gezin F1513870945
 
161 24-2-1649 f265#
Herbert Adriaensz (SMIT) x Adriaentgen Bastiaens verklaring. Adriaen Her?berts, Bastiaen Herberts, Joost Herberts, Adriaen Cornelis DECKER man en voogd van Eva Herberts, Thonis Corsz man en voogd van Adri?aentgen Herberts, alle kinderen van voorn. echtpaar.

[N.A. ora Langerak 26 fol. 3] Ruzie tussen Balten Gerrits den Uijl en Jannitge Cornelis, echtelieden ter eenre en Joost Herberts, jonghman te samen inwoner van Langerak, wordt beslecht. Zij verklaren dat een einde gekomen is aan alle vijandschap en scheldpartijen. 2-3-1650

11-10-1656
Joost Herberts x Adriaentje Aelderts te Willige Langerak transport aan Ocker Claesse van de Pijl te Tienhoven
Ocker Claesse transport aan Anthonis Jansen Eijkelboom

15-2-1674 f209
Claes Adriaen Herberts, inw. van Langerak, Jan Ariens zijn broeder.
Jan Thonis en Ghijsbert, Bastiaen Herbertsz, alle te Langerak. En voor de verdere broers en zusters. Bastiaen en Arien Ariens DECKER voor hen selve als voor Andries Ariens DECKER, Leendert Cornelis VINCK man en voogd van Neeltge Ariens DECKER ende voor Willemken Ariens DECKER, haere broeder en zusters mede inw. van Langerak. (kinderen van Arien Cornelis DECKER x Eva Herberts) Thonis Corss SMITH van wegen zijn kinderen Jan Thonis en Maritge Thonis (bij Adriaentge Herberts) ter eenre Frans Allertsz van Leerbroeck burger van Nieuwpoort voor hem selve ende noch oom en neffens ds. Emmandus Jochholt te Ameide voogd over de kinderen van zalgr. Jan Allerts van Leer?broeck, Willem Basti?aens won. te Gorkum man en voogd van Lammert?gen Ariens ende Emmeken Ariens. Alle erfgen. van Joost Herberts ende Adriaentgen Allerts in hun leven won. te Langerak. 
Smit, Joost Herberts (I63329)
 
162 24-2-1649 f265#
Herbert Adriaensz (SMIT) x Adriaentgen Bastiaens verklaring. Adriaen Her?berts, Bastiaen Herberts, Joost Herberts, Adriaen Cornelis DECKER man en voogd van Eva Herberts, Thonis Corsz man en voogd van Adriaentgen Herberts, alle kinderen van voorn. echtpaar.

f169v 20-5-1669#
Loting tussen Tonis Cors SMIT en zijn kinderen.
Thonis Cors SMIT wedr. van Adriaentge Herberts, Jan Thonis SMIT, Tonis Claes MAET man en voogd van Maritge Thonis SMIT. Niet meer kinderen genoemd.
Kinderen zijn Jan Thonis SMIT en Maritge Thonis SMIT x Thonis Claes MAET. geloot met de anderen? 
Smit, Ariaantje Herberts (I63266)
 
163 24-2-1649 f265#
Herbert Adriaensz (SMIT) x Adriaentgen Bastiaens verklaring. Adriaen Herberts, Bastiaen Herberts, Joost Herberts, Adriaen Cornelis DECKER man en voogd van Eva Herberts, Thonis Corsz man en voogd van Adriaentgen Herberts, alle kinderen van voorn. echtpaar.

f34 25-8-1653v
Neeltgen Peters won. Langerak wed. van Thonis Leenerts en Leenert en Ariaens Thonisse hare zonen met Jacob Ariense Oskamp hare swager ter eenre Cornelis Wouters voor haer selve en als oom en bloetvoocht van 2 weeskind van Anneke Wouters bij Bastiaen Corsse, mitsg. Claes Ariens MAET man ende voocht van Dircken Wouters, Cornelis Adriaens MAET man ende voocht Marrit?gen Wouters ter andere ende inder qualiteijt elck voor haer selven ende Bastiaen Corss als vader ende van wegen sijne wees?kinde?ren gepro?creert bij Anna Wouters met den anderen geloot ende gegrond cavelt te hebben met consent van Marten Pietersz gesub. schout ten over?staen van de selven ende Bastiaen Thonis, Thonis Corss SMITH schepen der vrije?heerlijkheit van Langerak. Alle alsulcke landerijen, betimmerin?gen ende betelingen, dien annecx als Wouter Leendertsz haer?luijden vader, schoonvader ende grootvader respective ende deselfs huijsvrou hebbende naegelaten, altesamen gelegen inder V.H.v.L. in deze nagenoemde weeren ende dit inder voegen ende oock onder de conditien hier nae volgende te weten dat de voorn. Cornelis Wouters, Claes ende Cornelis Adriaens MAET.
Oosterseweer 7 morgen 3 hond met huijs en betimmering ende betelingen gelegen op't schoor, ten oosten sweerlants van Jacob Aerts, ten westen Thonis Leenderts wed. ende kinderen, o.a nog land in t'Wael onder Langerak, ook genoemd Hendrick Morssen weer, etc.
Hieronder de merken van Claes Adriaens MAET, Cornelis Adriaens MAET en Bastiaen Corss.
Neeltje Pieter wed. van Thonis Leenderts met 2 zonen Leendert en Adriaen en swager Jacob Ariens (Oskamp) ter eenre Cornelis Wouters voor hem selve als oom en bloedvoogd van de 2 kindren van Anneke Wouters en Bastiaen Corss, mitsgaders Claes adriaen MAET man en voogd van Dircksken Wouters en Cornelis Adriaens MAET man en voogd van Maritge Wouters ter andere zijde,
met consent van Meerten Pieters gesub. schout, Bastiaen Thonis, Thonis Corss SMIT schepen.
De twee huisweren van Wouter Leenderts ende Thonis Leenderts.

idem begin 1655
Laurens Gerrits Boelen man en voocht van Marritje Jans tevoor gehuwd geweest met Adriaan Herberts eijser
Bastiaan Herberts en Teunis Cors Smit (Herbert Bastiaans als grootvader en voocht van Jan Adriaans weeskind van Adriaan Herberts x Merrigje Jans gedaegde

f49 14-5-1655
Comp. Bastiaen Herberts en Thonis Corss SMITH als voochden over nagela?ten weeskint van Adriaen Herberts zalgr. x Maritge Jans transp. aen Adriaen Corne?lisse Decker.

f99v 28-5-1658
Thonis Harmens trp. aan Thonis Cors Smith

f76v 6-5-1661#
Huijbert Corsz, Arie Cornelis MAET, 5 mrg 2,5 hont grond gecavelt, geloot etc. in Bastiaen Corsz weer, Meij CROOCKen weer, Arie Nan?ninghs weer, van uit de diepte der Lecke tot Noordeloos toe.
idem. Dirck Corss, Thonis Corss SMIT, Huijbert Corss, Cornelis Sanders als man en voogd van Anna Corss, alle erfgen. van Corstiaen Thonis ende Maert?gen Diricks. looting.

f143v 1-3-1667
lootinge tussen Claes Adriaens Herberts en sijne broeders
Claes Adriaen Herberts voor haer selve en Bastiaen Herberts en Corne?lis Jans STOUT omen en bloet?voochden van Jan de outste zoon van Adriaen Her?berts en Engel?tien Jans STOUT en Bastiaen Herberts en Thonis Cors SMITH omen en bloetvoochden van Jan Adriaens den jongsten zoon bij Maritgen Jans zijn 2e hvr. wed.

f169v 20-5-1669#
Loting tussen Tonis Cors SMIT en zijn kinderen.
Thonis Cors SMIT wedr. van Adriaentge Herberts, Jan Thonis SMIT, Tonis Claes MAET man en voogd van Maritge Thonis SMIT. Niet meer kinderen genoemd.
Kinderen zijn Jan Thonis SMIT en Maritge Thonis SMIT x Thonis Claes MAET. geloot met de anderen?

25-11-1670 f183
Thonis Corss SMIT en Jan Adriaen Truijr schepenen, verklaren voor Adriaen Sanders inw. van Langerak.

15-2-1674 f209
Claes Adriaen Herberts, inw. van Langerak, Jan Ariens zijn broeder.
Jan Thonis en Ghijsbert, Bastiaen Herbertsz, alle te Langerak. En voor de verdere broers en zusters. Bastiaen en Arien Ariens DECKER voor hen selve als voor Andries Ariens DECKER, Leendert Cornelis VINCK man en voogd van Neeltge Ariens DECKER ende voor Willemken Ariens DECKER, haere broeder en zusters mede inw. van Langerak. (kinderen van Arien Cornelis DECKER x Eva Herberts) Thonis Corss SMITH van wegen zijn kinderen Jan Thonis en Maritge Thonis (bij Adriaentge Herberts) ter eenre Frans Allertsz van Leerbroeck burger van Nieuwpoort voor hem selve ende noch oom en neffens ds. Emmandus Jochholt te Ameide voogd over de kinderen van zalgr. Jan Allerts van Leer?broeck, Willem Bastiaens won. te Gorkum man en voogd van Lammert?gen Ariens ende Emmeken Ariens. Alle erfgen. van Joost Herberts ende Adriaentgen Allerts in hun leven won. te Langerak.

f217 1675
Thonis Corss SMIT en Cornelis Dircks VUIJCK inw. van Langerak verklaren dat etc. Claes Thonis CAPITEIJN heeft afgegraven etc. 
Smit, Teunis Corsse Teunisz (I63362)
 
164 24-7-1662: Comp. [voor Gerrit Bijvelt, not. te Maasland] Leendert Leendertsz. van der Houff en Willempke Pietersdr., echte man en vrouw wonende in het dorp van Maasland, maken testament op de langstlevende. Tot voogden de langstlevende, en hij: Leendert Leendertsz. van der Houff zijn zoon en Pieter Pietersz. Noordtkade zijn zwager, en zij: Arijen Arijensz. Pathijn en Sander Gerritsz. van der Boom haar zwager. van der Houff, Leendert Leendertsz (I36138)
 
165 2432 Leijer Dirks Troost [2432], geboren in 1630 in Nieuw Beijerland.
Hij trouwde 32 jaar oud op zondag 12 februari 1662 in Nieuw Beijerland. Het huwelijk werd aangegaan met:
2433 Willlempje Ariens [2433], 21 jaar oud, geboren in 1641 in Nieuw Beijerland. Willlempje is overleden in 1706 in Nieuw Beijerland, 65 jaar oud. 
Gezin F1513867874
 
166 25 days old Kuppens, Cornelis (I42994)
 
167 25 years old
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1237
Gemeente: Wijk bij Duurstede
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 5
Aangiftedatum: 29-01-1864
Overledene Katotje Winters
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 29-01-1864
Leeftijd: 25
Overlijdensplaats: Wijk bij Duurstede
Vader Gerardus Winters
Moeder Wilhelmina Hoevelaken
Partner Jacobus Versteegh
Relatie: echtgenote van 
Winters, Katotje (I83153)
 
168 25-02-1731 -Jan Venninck Roelfs - ZV Roelf Jans (RAD 140/1 bz 275)
Gerrijt Jans Vennink 
Vennik, Jan Roelofsz (I74440)
 
169 25-4-1632:
Geeft gift Huijch Joosten van der Hoeff, Willem Joosten van der Hoeff, Lenert Arijensz. Reesloot als getrouwd hebbende Ouwe Maritgen Joosten, Huijbert Jansz. getrouwd hebbende Jonge Maritgen Joostendr., Cornelis Foppen getrouwd hebbende Aeltgen Joosten en Claes Dircxsz. van der Zijl getrouwd hebbende Hillitgen Joostendr. van der Houve, alle erfgenamen van zal. Belijtgen Lenert van der Hoeff haar moeder en schoonmoeder was, van een huisken en erf groot omtrent 1 hond onvrij hofland gelegen in de hoefslag van Baerthoutzaet. 
van der Houve, Belijtgen Leendertsdr (I36418)
 
170 25-5-1716
Lootscedulle tussen de erfgen. van Willem Teunis Leenen.
10 mrg. lant, oost het Woutersweer en west de wed. Daniel Willemsz.
Teunis Ariens Rietveld en Cornelis ALBLAS als bloedvoogden over de onm. kinderen van Merrigje Ariens Rietveld x Arie Corss, mitsga?ders Belitge Ariens (Rietveld) meerderjarige dochter haar sterkmaken?de voor Merrigje Leenderts wed. van Arien Aerts (Riet?veld) hare moeder. 2 mrg 5,5 h.
Klaas Arien MAET, als mede Arien Dircks (Buurman) als getr. hebben?de Annit?je Ariens MAET (VINCK), Bastiaen Rietveld, Goossen Hen?dricks Zuil en Willem Cornelis SMIT, alle erfgen. van Willem Theunis Leenen.
Een huising, schuur, berg en 10 mrg. land te Langerak, verdeling;
1. kinderen Merrigje Ariens, Goossen H. Zuil, Bastiaen Rietvelt en Arien Dircks 2 mrg 5,5 hont land.
2. Klaas Arien MAET 2 mrg 5,5 hont land
3. Merrigje Leenderts huis en schuur
4. Willem Cornelis SMIT

Akte inv.nr.U184a1, aktenr. 227, d.d. 24-12-1729
Aktesoort Verklaring
Notaris H. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: medeerfgenamen ab intestato Merrigje Leenderts, in leven wed. Arien Aartsen:
Naam eerste partij: Aert Claassen
Naam echtgenote eerste partij: x Lysje Arentsen
Naam eerste partij: Aart Arentsen
Samenvatting inhoud akte: dat zy by hof van Utrech in hoger beroep gaan tegen vonnis door gerecht van Langerak ten voordele van Teunis Jacobsen, wedr. Beligje Arents, als vader en voogd over zyn onmondige kinderen
Verwijzingen: sententie d.d. 31-8-1729 van gerecht Langerak 
Marrigje Leendertsdr (I1711)
 
171 25-5-1716
Lootscedulle tussen de erfgen. van Willem Teunis Leenen.
10 mrg. lant, oost het Woutersweer en west de wed. Daniel Willemsz.
Teunis Ariens Rietveld en Cornelis ALBLAS als bloedvoogden over de onm. kinderen van Merrigje Ariens Rietveld x Arie Corss, mitsga?ders Belitge Ariens (Rietveld) meerderjarige dochter haar sterkmaken?de voor Merrigje Leenderts wed. van Arien Aerts (Riet?veld) hare moeder. 2 mrg 5,5 h.
Klaas Arien MAET, als mede Arien Dircks (Buurman) als getr. hebben?de Annit?je Ariens MAET (VINCK), Bastiaen Rietveld, Goossen Hen?dricks Zuil en Willem Cornelis SMIT, alle erfgen. van Willem Theunis Leenen.
Een huising, schuur, berg en 10 mrg. land te Langerak, verdeling;
1. kinderen Merrigje Ariens, Goossen H. Zuil, Bastiaen Rietvelt en Arien Dircks 2 mrg 5,5 hont land.
2. Klaas Arien MAET 2 mrg 5,5 hont land
3. Merrigje Leenderts huis en schuur
4. Willem Cornelis SMIT

Akte inv.nr.U184a1, aktenr. 227, d.d. 24-12-1729
Aktesoort Verklaring
Notaris H. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: medeerfgenamen ab intestato Merrigje Leenderts, in leven wed. Arien Aartsen:
Naam eerste partij: Aert Claassen
Naam echtgenote eerste partij: x Lysje Arentsen
Naam eerste partij: Aart Arentsen
Samenvatting inhoud akte: dat zy by hof van Utrech in hoger beroep gaan tegen vonnis door gerecht van Langerak ten voordele van Teunis Jacobsen, wedr. Beligje Arents, als vader en voogd over zyn onmondige kinderen
Verwijzingen: sententie d.d. 31-8-1729 van gerecht Langerak 
Rietveld, Adriaan Aarts Claasse Aarts (I57853)
 
172 27 25-5-1716, Lootcedulle tussen de erfgen. van Willem Teunis Leenen. 10 mrg. lant, oostw het Woutersweer en westw de wed. Daniel Willemsz. Teunis Ariens (Cornelis) Rietveld en Cornelis Alblas als bloedvoogden over de onm. kinderen van Merrigje Ariens (Cornelis) Rietveld x Arie Corss, mitsgaders Belitge Ariens (Rietveld) meerderjarige dochter haar sterkmakende voor Merrigje Leenderts wed. van Arien Aerts (Rietveld) hare moeder. 2 mrg 5? h.Klaas Arien Maat, als mede Arien Dircks (Buurman) als getr. hebbende Annitje Ariens Maat, Bastiaen Rietveld, Goossen Hendricks Zuil en Willem Cornelis Smit, alle erfgen. van Willem Theunis Leenen Maat, Annigje Adriaansdr (I46815)
 
173 27 25-5-1716, Lootcedulle tussen de erfgen. van Willem Teunis Leenen. 10 mrg. lant, oostw het Woutersweer en westw de wed. Daniel Willemsz. Teunis Ariens (Cornelis) Rietveld en Cornelis Alblas als bloedvoogden over de onm. kinderen van Merrigje Ariens (Cornelis) Rietveld x Arie Corss, mitsgaders Belitge Ariens (Rietveld) meerderjarige dochter haar sterkmakende voor Merrigje Leenderts wed. van Arien Aerts (Rietveld) hare moeder. 2 mrg 5? h.Klaas Arien Maat, als mede Arien Dircks (Buurman) als getr. hebbende Annitje Ariens Maat, Bastiaen Rietveld, Goossen Hendricks Zuil en Willem Cornelis Smit, alle erfgen. van Willem Theunis Leenen. Maat (Vinck), Claas Adriaansz (I47054)
 
174 27 27-9-1708
Vertichting, Merritie Meertens wede van Cornelis Leenderts Vinck, geass. met haar neef Bastiaan Huijbertse ter eenre en Arie Leendertse Vinck bloedoom van het weeskind Leendert 5 jaar oud. 
Maat (Vinck), Cornelis Leendertsz (I47058)
 
175 27 7-2-1713
Comp. Jan Cornelisse Bode als man en voogd van Huijbertje Huijberts Smit als erfgenamen van Adriaentje Willems zijn moeder zalgr.
en mede erfgenamen van Cors Huijbertse Smit hare zalgr. broeder ter eenre
Wouter Huijbertse Smit, won. Papekop
Willem " " " Langerak
Bastiaen Heijmense x Lijsbeth Teunisse een nagelaten dr. van Magteltje Huijberts etc.

14-12-1721
Testament. Jan Cornelis de Bode ziek x Huibertje Huijberts SMIT, verle?den voor Hugo Pijlle tot Schoonhoven 5-4-1715.

Akte inv.nr.U167a2, aktenr. 88, d.d. 14-08-1726
Aktesoort Testament
Notaris G. C. QUALENBRINCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Claes Jansen Stout
Naam echtgenote eerste partij: x Huybertje Huyberts Smit
Woonplaats eerste partij: Langerack over Leck
Naam tweede partij: Marrigje Bastiaense de Haan, dochter Bastiaen Cornelissen de Haen en zuster Neeltje Jansen Stout
Naam tweede partij: Jannigje Bastiaense de Haan, zuster
Naam tweede partij: Cornelis Bastiaense de Haan, broer
Naam tweede partij: Cornelis Teunissen den Hartog, zoon van halfzuster Beertje Cornelis Stout
Naam echtgenote tweede partij: x Cornelia Willemse Blockland
Naam tweede partij: Aletje Teunisse de Hartog
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Bastiaen Hooglander

Akte inv.nr.U167a2, aktenr. 88, d.d. 14-08-1726
Aktesoort Codicil
Notaris G. C. QUALENBRINCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Claes Jansen Stout
Naam echtgenote eerste partij: x Huybertje Huyberts Stout
Woonplaats eerste partij: Langerack over Leck
Naam tweede partij: Annigje Bastiaense de Haan, dochter Bastiaen Cornelissen de Haan en zuster Neeltje Jansen Stout
Soort onroerend goed: huysinge, hofstede c.a met 11 mergen lands
Gerecht onroerend goed: Langerack over Leck
Bijzonderheden: erfgename is innocent
Bijzonderheden: onderdeel testament

3-11-1750 f71
Leendert Willems Smit won. Wijngaarden etc. betreffende de erffenis van Huijbertje Huijberts Smit wed. Klaas Jans Stout.

idem f73 21-12-1750
Bastiaen Cornelis den Haan en zijn hvr. Neeltje Jans Stout, erfenis van haar broer resp. hun oom. De kinderen zijn Merrigje, Jannigje, Cornelis en Jan Bastiaens den Haan
Hun oom was Claes Jans Stout getr. met Huijbertje Huijbertse Smith, zijn voor 4/5 erfgenaam de laatste nog minderj. geassisteert met zijn vader Bastiaen Cornelis den Haan als voogd. 
Smit, Huijbertje Huijberts (I63315)
 
176 27 years old, born in Buren, worker Versteegh, Adrianus Theodorus Nicolaas (I76604)
 
177 27-09-1745 DTB M 7 van Dam, Claasje Pietersdr (I17232)
 
178 27-2-1696, 108
Comp. Hendrick Claesz Spruijtenhoeff gehuwd met Marichje Cornelis Tienhoven ter eenre en Aert Claesz Uijttenbogaart gehuwd met Cornelia Cornelisdr Tienhoven, erfgenamen van wijlen Cornelis Cornelisz Tienhoven x Hendrickje Bastiaens, hun hvr. ouders alsmede erfgenamen van Johan Cornelisz Tienhoven en Cornelis Cornelis Gerritsz haerlieden oomen, lootcedulle 
van Tienhoven, Cornelia Cornelisdr (I69220)
 
179 27-2-1696, 108
Comp. Hendrick Claesz Spruijtenhoeff gehuwd met Marichje Cornelis Tienhoven ter eenre en Aert Claesz Uijttenbogaart gehuwd met Cornelia Cornelisdr Tienhoven, erfgenamen van wijlen Cornelis Cornelisz Tienhoven x Hendrickje Bastiaens, hun hvr. ouders alsmede erfgenamen van Johan Cornelisz Tienhoven en Cornelis Cornelis Gerritsz haerlieden oomen, lootcedulle 
van Tienhoven, Johannes Cornelisz (I69225)
 
180 27-2-1696, 108
Comp. Hendrick Claesz Spruijtenhoeff gehuwd met Marichje Cornelis Tienhoven ter eenre en Aert Claesz Uijttenbogaart gehuwd met Cornelia Cornelisdr Tienhoven, erfgenamen van wijlen Cornelis Cornelisz Tienhoven x Hendrickje Bastiaens, hun hvr. ouders alsmede erfgenamen van Johan Cornelisz Tienhoven en Cornelis Cornelis Gerritsz haerlieden oomen, lootcedulle 
van Tienhoven, Merrigje Cornelisdr (I69226)
 
181 27-5-1661: Comp. [voor Gerrit Bijvelt not. te Maasland] Pieter Leendertsz. van der Houff en Eurempke [=Ermpgen] Gerritsdr. van der Houff echte man en wijf wonende aan de Oostgaegh in Maasland, hij ziekelijk van lichaam te bedde leggende en zij gezond. Tot voogden de langstlevende, en hij Leendert Leendertsz. van der Houff wonende tot Zevenhuizen en Zander Gerritsz. van der Boon wonende in Maasland, en zij .. Gerritsz. van der Houff wonende tot Vlaardingen en Abram Claesz. van der Houff wonende in het Honderdland buiten het ambacht van Maasland. van der Houff, Pieter Leendertsz (I36154)
 
182 271 Douwes Dekker, Lucie Marie Emilie (I20169)
 
183 28-09-1788: Maria Ariens Maat te Langerak
20-12-1789: Jan Ariens Maat te langerak 
Gezin F1513869920
 
184 28-9-1665: Comp. [voor Glaude van Tholl, not. te Delft] De eerzame Adrijaen Adrijaensz. Pathijn en de eerbare Jaepgen Leenderts van der Houff, echte man en vrouw, wonende in het dorp van Maasland, hij ziekelijk te bedde leggende en zij gezond. Verijst naar testament voor not. Gerrit Bijvelt te Maasland d.d. 5-7-1661. Zij is op het moment zwanger. Tot voogden de langstlevende en hij: Willem Pietersz. Boogaert en mr. Claes Valckenis beide wonende binnen het dorp van Maasland, zijn goede bekende vrienden, en zij: Leendert Leendertsz. van der Houff haar broeder wonende tot Zevenhuizen en Sander Gerritsz. van der Boom haar zwager wonende aan het Noordeinde van het dorp van Maasland. van der Houff, Jaepgen Leendertsdr (I36131)
 
185 29 years old van Stuijvenberg, Jacoba Anna (I68117)
 
186 3 days old, born in Driel Versteegh, Anna Maria Josepha (I76629)
 
187 3 months old Versteegh, Helena Adriana (I76900)
 
188 30 years old Knoop, Gerrigje (I40614)
 
189 30 years old van Lith, Gerardus (I45303)
 
190 30 years old van Lith, Petrus (I45315)
 
191 30 years old, bapt. in Beesd Bouwman, Wilhelmina (I12652)
 
192 30 years old, born in Beesd Rijnhout, Stephanus (I58275)
 
193 30-6-1620: Comp. Marrchen Claes oud 73 jaar verklaart ten behoeve van Daniel Cornelisse Rietvelt dat Cornelis Daniels Rietvelt zijn vader huis heeft gehouden met Grietken Gijsbertse een jonge dochter van Jaersvelt in de jare 1577 was daar in huijs bij de trubbels.
Leenakte 19-02-1637: 1 morgen van het leen van 4 morgen land op zevenhoven (in het land van Ameide): Herbert Danielsz van Rietveld bij overdracht door Daniel Cornelis van Rietveld, voor Grietje Jacobs,diens vrouw, waarna overdracht aan Bastiaan Reinerszn. 
Rietveld, Cornelis Danielsz (I57889)
 
194 31 januari 1895, Amsterdam Gezin F1513888916
 
195 31 years old Evertse, Sophia (I25941)
 
196 31 years old van Lith, Cornelis (I45295)
 
197 31 years old Verkolf, Thomas Hendriksz (I75775)
 
198 31 years old, miller Zengers, Hendrikus (I84608)
 
199 32 years old, innkeeper van Gameren, Herbert (I27561)
 
200 32 years old, single Verkolf, Adriana Hendriksdr (I75760)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 259» Volgende»