Stamboom Vennik

Langerak 


Aantekeningen: Ten zuiden van de rivier de Lek in de Alblasserwaard tussen de dwergstadjes Ameide en Nieuwpoort ligt langs een recht stuk rivier ("het lange rak") Langerak. De geografische situatie is hier sedert de ontginning van dit gebied in de 11e en 12e eeuw en de aanleg van de ringdijk rond de Alblasserwaard weinig veranderd * . Alle bebouwing is geconcentreerd langs de Lekdijk. Vanaf het oosten op de grens met Tienhoven, waar het huis Langestein lag, tot in het westen tegen Nieuw-poorts wallen aan liggen de boerderijen in variërende dichtheid langs de dijk. In het westen is een duidelijk centrum: de kerk, de school, het raadhuis; vroeger ook het kasteel en het rechtshuis. Evenwijdig aan de Lekdijk loopt beneden in de polder de Tiendweg. Zijn naam verraadt zijn oorsprong en zijn zuiver agrarische functie. * . De percelen ("weren") lopen van de Lek de polder in tot de grens met de polders Oud-Goudriaan en Noordzijde. *

De bevolking bestond afgezien van wat vissers (smid, timmerman en andere ambachtslieden woonden te Nieuwpoort) uit boeren. Het belangrijkste product, geteeld op de "voorhoofden" (de hoogstgelegen delen der weren), was de hennip. Hiernaast verbouwde men natuurlijk granen en sedert het einde van de 13e eeuw ook aardappelen. In het lager gelegen gedeelte der polder lagen de weide- en hooilanden * . De ligging aan een schoordijk (geen uiterwaarden) bracht veel ellende. Een aantal wielen getuigt hier nog van. Maar niet alleen dijkdoorbraken te Langerak zelf, ook doorbraken elders in de Alblasserwaard zetten de polder onder water (voor het laatst in 1820). De talloze aanvragen tot vermindering of kwijtschelding van belastingen brengen goed tot uitdrukking hoe zwaar de lasten van deze ellende op de bevolking drukten. * De Lekdijk, een onderdeel van de ringdijk van de Alblasserwaard, beschermt de polder tegen het rivierwater. Langerak wordt mede aangeslagen in de kosten van dit hoogheemraadschap ("dijklasten"). Het onderhoud van de Lekdijk is thans bij het hoogheemraadschap, maar geschiedde tot in de vorige eeuw door de dijkgeslaagden (particulieren die verplicht waren een bepaald gedeelte dijk te onderhouden). Naast een aandeel in de dijklasten onderhield Langerak nog een slag (stuk dijk) op de Bazeldijk (Zouwedijk). De heer van Langerak benoemde een hoogheemraad in het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Sedert 1856 (nieuw reglement van het hoogheemraadschap) benoemd door de koning op voordracht van de hoofdingelanden, die worden gekozen door de stemgerechtigde ingelanden * .

In het oosten wordt de polder tegen het water uit de hoger gelegen polders Tienhoven, Ameide en Meerkerksbroek beschermd door de Langesteinse kade; in het westen loopt de Scheikade (ook wel Postkade) langs de Nieuwpoortse vliet. Dit is de grens niet het oude Liesveld (polders Gel-kenes, Ammers-Graveland, Achterland en Peulwijk). De oude afwatering van Langerak liep door het stadje Nieuwpoort naar de Lek. Sedert 1366 watert men af op de boezem van de Overwaard. * De lasten van dit waterschap ("watergravegeld") worden door Langerak mede gedragen. Het onderhoud van de kaden langs de boezem was verdeeld over de afwaterende polders. Op vier plaatsen lagen de slagen door Langerak te onderhouden. In het begin van deze eeuw is het onderhoud overgegaan op het waterschap * . In het college van watergraaf en waterheemraden benoemde de heer van Langerak tot 1851 (nieuw reglement) een waterheemraad. * De drie molens waarmee Langerak op de boezem van de Overwaard afwaterde, lagen in de zuidwesthoek, het laagste deel van de polder. In 1939 werd er één vervangen door een electrisch gemaal, terwijl een tweede het jaar daarop door oorlogshandelingen in vlammen opging * .

Zoals gewoonlijk in de Alblasserwaard vormt de polder één heerlijkheid. Echter met deze uitzondering dat in de noordwesthoek van de polder het stadje Nieuwpoort voor de helft in de polder ligt. De heren van Langerak en het aangrenzende Liesveld geven in 1283 een handvest aan de poorters van Nieuwpoort, dat voor de helft op Langeraks en voor de helft op Liesvelds gebied ligt * . De heer van Langerak is dan ook heer van half-Nieuwpoort * . In de 13e eeuw is Langerak in het bezit van de heren van Langerak *

* . Door het huwelijk van de erfdochter Elburg van Langerak met Rutger van den Boetzelaer komt Langerak in dit geslacht. (1457) * . Tot 1590 blijft het in de hoofdtak van de Van den Boetzelaers die tevens heren van Asperen zijn. Dan gaat Langerak naar een jongere zoon, Gideon van den Boetzelaer. *

De heerlijkheid is een stichts leen * , maar in navolging van naburige heren verwerft de heer van Langerak zich de facto een zelfstandige positie. Hij is echter niet machtig genoeg om dit tegenover de Staten van Utrecht tot een goed einde te brengen. In de 16e eeuw zijn er eindeloze processen. In 1599 komt er een accoord tot stand tussen de Staten en Rutger van den Boetzelaer, heer van Asperen en Langerak, optredende voor zijn zoon Gideon. * De Staten geven Gideon de hoge jurisdictie van Langerak "gelegen in den lande van Utrecht op die zuydtsijde der riviere van der Lecke, daar die halve Nijpoort meede op staat ende onder begreepen is, in ende tot een onversterffelijk erfleen". Nadrukkelijk wordt bepaald, dat "die placcaten in den lande van Utrecht gepu-bliceert en noch te publiceeren meede tot Langeraeck voornoemt sullen werden gepubliceert en achtervolcht". Ook al noemen de heren van Langerak zich "vrijheer" en hun heerlijkheid een "vrije", de souvereiniteit berust bij de Staten van Utrecht. Slechts door het bezit van de hoge jurisdictie onderscheidt de heer van Langerak zich van de heren der lage heerlijkheden.

Sedert 1599 worden achtereenvolgens door de Staten van Utrecht * met de hoge heerlijkheid beleend (de belening met de lage en middelbare jurisdictie vond meestal enige dagen eerder door de Staten plaats):
1599 juli 25 Gideon van den Boetzelaer, heer van Langerak. *
1654 juni 6 Rutger Wessel van den Boetzelaer, heer van Langerak; zoon van Gideon. *
1654 juni 8 Frederik Hendrik van den Boetzelaer, heer van Langerak; broer van Rutger Wessel. *
1675 sept. 10 Frederik Gideon van den Boetzelaer, heer van Langerak; zoon van Frederik Gideon. *
1711 nov. 14 Frederik Hendrik van den Boetzelaer, heer van Langerak; zoon van Frederik Gideon. *
1721 aug. 30 Franco Pauw en Anna Constantia Schaep, heer er-vrouwe van Langerak; door koop van Frederik Hendrik van den Boetzelaer, gehuwd met hun dochter Elisabeth. *

1725 juni 5 Anna Constantia Schaep, vrouwe van Langerak; na de dood van haar man. 1728 febr. 11 Elisabeth, barones van den Boetzelaer, geboren Pauw; na de dood van haar moeder. 1736 mei 15 Mr. Cornelis Trip, heer van Oud- en Nieuw-Goudriaan, heer van Langerak; door koop. 1753 sept. 22 Maria le Seutre, vrouwe van Langerak; weduwe van mr, Cornelis Trip. 1775 nov. 11 Maria Trip, vrouwe van Langerak; na de dood van haar grootmoeder. 1775 nov. 11 Mr. Arnold Adriaan van Tets, heer van Goudriaan en Langerak; door koop van mr. Willem Boreel, echtgenoot van Maria Trip. *
1795 juli 17 Mr. Lambertus Pieter van Tets, heer van Langerak; zoon van mr. Arnold Adriaan. *
Na de franse tijd zijn de bezitters der heerlijkheid te vinden in de inventaris (inv. HL. nrs. 9-15). Op 1 augustus 1929 koopt ir. Hero Berend (Struivig) de Groot de heerlijkheid en op 1 november 1955 de Levensverzekerings-Bank te Rotterdam. *

Het kasteel van Langerak met 12 morgen land is leenroerig aan de grafelijkheid van Holland. De bezitter wordt beschreven in de ridderschap van Utrecht. Tot 1707 zijn kasteel en heerlijkheid in één hand. Het wordt uit de boedel van Frederik Gideon toegewezen aan Helena Velters, weduwe van de heer van Kruiningen.28). Na in 1722 door Samson de l'Homme, heer van La Chevellière, gekocht te zijn komt het kasteel via testamentaire beschikking eerst in handen van de burggraven van Dohna en vervolgens door koop in het bezit van Philips Jacob, graaf van den Boet-zelaer, heer van Asperen * . Het kasteel is nu (1737) teruggekeerd in de hoofdtak, die zich nu weer tooit met de titel "heer van Langerak". In 1773 erft een jongere zoon, Benjamin, het kasteel. * . Hij laat nogal het een en ander afbreken rond het kasteel * . Zijn dochter Elisabeth Henriette, de laatste telg uit deze tak, overlijdt in 1815 te Langerak. Zij was sedert de dood van haar vader (1807) eigenaresse. * Haar moeder Agatha Maria Isabella Catharina Anna, barones Sulyard de Leefdael (overl. 1832) erft het kasteel (beter kunnen we nu spreken van het huis). Sedert 1832 komt het door koop in handen van plaatselijke families (De Ruiter, Rozendaal en Slob). Rond 1640 worden de overblijfselen van het oude kasteel afgebroken. Op het terrein staat sedertdien de boerderij "Het Slot". In 1929 koopt ir Hero Berend (Struivig) de Groot de boerderij. De Nationale Levensverzekerings-Bank te Rotterdam is de huidige eigenaar. *

Behalve een kasteel stond er te Langerak nog een ridderhofstad genaamd Langestein. Oorspronkelijk een arkels leen wordt Langestein met 24 morgen land na de arkelse oorlogen een leen van de grafelijkheid van Holland. Tot 1642 heeft het dezelfde eigenaren als het kasteel en de heerlijkheid. Het wordt uit financiële nood verkocht aan Willem Ploos van Amstel, raadsheer te Utrecht. * Deze doet moeite om als bezitter van de ridderhofstad beschreven te worden in de ridderschap van Utrecht. * Ook vroeger schijnen de heren van Langerak hier voor geijverd te hebben. * In 1699 wordt de plaatselijke familie Maath eigenaar, in 1769 de plaatselijke predikant: ds. Willem van der Burgt. In 1800 koopt de rotterdamse familie Herrewijn Langestein. Het is nu een voorname boerenhofstede. De erven Herrewijn verkopen in 1873 het huis met het land aan de familie Van Zessen. * De tienden te Langerak (behalve die van het kerkeblok) werden door de heren van Willige Langerak in leen gegeven. Sedert 1681 wordt de amsterdamse familie De Graaff van Zuid-Polsbroek hiermee beleend.38). In de jaren 1844-1049 werden de tienden door het polderbestuur van Langerak gekocht en door de ingelanden afgekocht.39).

De rechten, die de heren van Langerak naast het recht op overheidsgezag bezaten, (zogenaamde ambachtsgevolgen) worden in de verleibrieven niet gespecificeerd. Gegevens over een veerrecht, een visrecht en een jachtrecht vindt men in Ie archieven.40). In de franse tijd zijn de heerlijke rechten afgeschaft. Wel herstelde Willem I in 1814 de heerlijke rechten, maar in getemperde vorm. Bij de grondwet van 1848 verdween het laatste spoor van eigenlijk gezegd heerlijk recht (van over-heidsgezag als zaak in de handel) * . Heerlijke rechten als jacht- (tot 1923), veer- en visrecht bleven bestaan. Het polderbestuur van Langerak heeft van het bestaan van een heerlijk jacht- en visrecht nog moeilijkheden genoeg ondervonden. * Hoe werkte nu het bestuur? Er is geen scheiding tussen dorps- en polderzaken. Een college van schout en zeven schepenen, ook wel waarsman en gerechten genaamd (oorspronkelijk heemraden), voert het bestuur geassisteerd door een secretaris onder de supervisie van de heer (of diens gecommitteerde/rentmeester). De schout (waarsman) is een belangrijk man. Hij wordt evenals de schepenen door de heer benoemd. Hij onderhoudt de contacten met de Staten van Utrecht, met de Alblasserwaard en de Overwaard. De schepenen (gerechten) assisteren hem. Samen oefenen zij ook de lage rechtspraak uit. De hoge vierschaar, samengesteld uit (een vertegenwoordiger van) de heer en leenmannen, spreekt recht in beroep en bij zware delicten. DG inning der "ongelden" (dijk- en water-gravegeld, binnenlandse lasten en belastingen van de provincie Utrecht) geschiedt ook door de schout en schepenen.

Door het systeem van de "overmorgens" (extra-inning) is dit lucratief. Een college van "achtmannen" (gekwalificeerde ingelanden) wordt gehoord bij belangrijke financiële zaken. * Ook in Langerak zien wij de ontwikkeling dat de ambtenaren van de heer de belangrijkste posten in het dorpsbestuur aan zich trekken. Dat de rentmeester van Langerak tevens secretaris is, is niet zo verwonderlijk. Maar wanneer in plaats van een rentmeester een drossaard zijn intrede doet (midden 17e eeuw) en deze tegelijk schout wordt, dan verliest de bevolking de greep op het dorpsbestuur (althans dat deel van de bevolking dat er greep op had). Wel blijft er een waarsman (ook wel burgemeester) als hoofd van de schepenen fungeren, maar zijn invloed is gering. Ook de financiële administratie komt in handen van de drossaard. Sedert 1723 wordt hij tot gadermeester aangesteld ondanks hevig verzet van de bevolking. * De zwakke financiële positie van de Van den Boetzelaers doet hen deze ambten te gelde maken. * De bevolking toch al zwaar getroffen door de vele overstromingen ondervindt hier de nadelen van. Een triest voorbeeld is Carel van Belle: drossaard, schout, secretaris, gadermeester en stadhouder en griffier van de lenen. * De door hem veroorzaakte chaos in de administratie, samenvallend niet het vertrek van de Van den Boetzelaers, doet de Staten van Utrecht veel directer in het plaatselijk bestuur ingrijpen. Dit gaat ten koste van de horen (bv. het afhoren van de rekening geschiedt nu door de Staten).

De tweede helft van de 18e eeuw brengt rust. Het gaat de bevolking weer wat beter, maar zwaar blijft de hoge rentelast door de vele "negotien" (leningen) op de omslagen drukken. * Zonder enig bloedvergieten wordt ook te Langerak de vrijheidsboom geplant, op 19 februari 1795. * Onder leiding van de uit ballingschap teruggekeerde schoolmeester Andries Kooiman worden de oude bestuurders afgezet en een municipaliteit gevormd. De eerste president is Benjamin van den Boetzelaer. * Gelaten ondergaat men de vele elkaar snel opvolgende veranderingen in het bestuur. In 1811 wordt Langerak samengevoegd met Ottoland en Goudriaan tot de gemeente Goudriaan. * Bij K.B. van 7 maart 1816 wordt het hersteld als zelfstandige gemeente in de provincie Zuid-Holland. * Langerak is nu via de indelingen in de franse tijd haast ongemerkt losgemaakt uit de provincie Utrecht, waarvan het een wel zeer afgelegen uithoek was, een enclave in de Alblasserwaard. *

De gemeente Langerak (1.000 inwoners) heeft natuurlijk niet veel om het lijf. Het is een rustig boerendorp zonder enige andere bedrijvigheid. Een apart polderbestuur (wel met dezelfde personen bemand als het gemeentebestuur) behartigt de waterschapsbelangen. Een polderschout en drie heemraden bijgestaan door een secretaris en penningmeester oefenen het polderbestuur geheel volgens de richtlijnen van hogerhand uit. De rechtspraak is overgegaan naar de rechtbank van eerste aanleg te Gorin-chem, later het kantongerecht te Sliedrecht. Tot 1848 draagt de heer van Langerak bij benoemingen nog personen voor aan de koning; dan is ook de laatste band tussen heerlijkheid en burgerlijk bestuur verdwenen. De burgemeester, tevens secretaris, is tegelijk burgemeester van Nieuwpoort en Groot-Ammers, Het raadhuis te Nieuwpoort is de zetel van het bestuur. Behalve een bode heeft de gemeente Langerak geen personeel. Pas na 1851 komen er meer ambtenaren, altijd tevens in dienst van Nieuwpoort en Groot-Ammers. De gemeenteraad bestaat tot 1851 uit vier leden; daarna uit zeven. Twee wethouders staan de burgemeester bij (voor 1851 assessoren). Het zijn rustige jaren: behoudens enige epidemiën onder het vee gaat het de boeren goed. Men bouwt een eigen gemeentehuis en na veel aandrang van hogerhand ook een nieuwe school. *

Rond 1900 zal ook hier, zij het aarzelend, de moderne tijd zijn intree doen. De huidige nederlandse hervormde kerk van Langerak dateert grotendeels uit de 15e eeuw. Het tijdstip van stichting is evenals de patroonsheilige onbekend. J.G.C. Joosting en S. Muller Hz., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. Den Haag, 1915- II, p. 406. De enige gegevens over het kerkelijk leven te Langerak voor de hervorming leren wij kennen ui o het verslag, dat Matheus Ricaldi, pastoor van Langerak, doet over de toestand van zijn parochie in 1567. * In dat jaar blijkt bijna de gehele bevolking, met de heer van Langerak en zijn zoons voorop, ketters. Na de roerige eerste jaren van de opstand is Petrus Valkius; (Valck) de eerste predikant die wij kennen (1600), Langerak behoort tot de synode van Zuid-Holland, classis Gouda. Lang duurt dit niet, want in 1012 valt het onder de synode van Utrecht, classis Utrecht. *

Sedert 1816 (nieuwe kerkorde) behoort het weer tot de classis Gouda. De heren van Langerak oefenden het collatie-recht uit tot het begin van deze eeuw. Het kerkelijk leven te Langerak onderscheidt zich niet van dat van andere dorpen tijdens de Republiek. Isaac Insen, een amsterdamse metselaar, laat ook de kerk van Langerak delen in zijn rijkdom. In 1756 schenkt hij fl. 5.000,-- voor de bouw van een nieuwe pastorie en aan de diaconie f 2.000,--. * Na de invoering van de nieuwe kerkorde heeft men het maar moeilijk met het hoger kerkelijk gezag. Men houdt vrij beheer. Ook het diaconie-armbestuur ondervindt de inmenging van bovenaf. Sedert 1777 zorgde het samen met het burgerlijk armbestuur voor alle armen te Langerak. Dit wordt in 1852 verboden. * De reden voor dit verbod is duidelijk: niet alle inwoners van Langerak behoren meer tot de nederlandse hervormde kerk. Er is een christelijk-afgescheiden gemeente en bij de doleantie zullen nog meer lidmaten de kerk verlaten. Rond 1900 is de toestand van het kerkgebouw zo slecht, dat men aan nieuwbouw denkt. Gelukkig besluit men tot restauratie. * In 1969 is een nieuwe restauratie voltooid. De toren was in 1953 reeds door de gemeente gerestaureerd.

OpenStreetMap

Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.9321741, Longitude (Lengte): 4.8801807


Begraafplaatsen

   Naam   Plaats 
1.Algemene Begraafplaats LangerakLangerak, Liesveld, Zuid-Holland, Nederland

Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 802

1 2 3 4 5 ... 17» Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 Adriaentge Claasdr  1575Langerak I75
2 Adriaentje Pietersdr  1630Langerak I92
3 Aert Thonisz Aarts  1580Langerak I174
4 Anna  ca. 1535Langerak I205
5 Arie Corsz  1662Langerak I358
6 Bastiaan Philipsz  1590Langerak I412
7 Beertje Ariensdr  1598Langerak I429
8 Claesken Adriaensdr  1606Langerak I505
9 Cornelis Sandersz  1568Langerak I546
10 Cornelis Sandersz  1630Langerak I545
11 Cors Sandersz  1632Langerak I549
12 Geertje Corsdr  1590Langerak I715
13 Hendrikje Corsdr  1657Langerak I914
14 IJchje Gerritsdr  ca. 1560Langerak I962
15 Marichgen Baltusdr  ca. 1610Langerak I1562
16 Marrigje Corsdr  1670Langerak I1701
17 Marrigje Leendertsdr  1655Langerak I1711
18 Marrigje Wouter Leendertsdr  ca. 1599Langerak I1718
19 Niesgen Pietersdr  1589Langerak I1921
20 Pieter Sandersz  1572Langerak I1978
21 Pietertien Jansdr  1610Langerak I1995
22 Theunis Jacobsz  1695Langerak I2111
23 Willem Barendsz  1611Langerak I2227
24 Willemken Aart Teunis  1610Langerak I2244
25 Abeel, Neeltje Willem Claasdr  1611Langerak I2860
26 Advocaat, Aalt Aartsz  1643Langerak I3649
27 Advocaat, Beligje Aarts  1648Langerak I3657
28 Advocaat, Gerritje Aalts  1675Langerak I3660
29 Advocaat, Marrigje Aalts  1676Langerak I3662
30 Advocaat, NN  1 mei 1669Langerak I3664
31 Advokaat, Hendrikje Aalts  1670Langerak I3668
32 Alblas, Aart Bastiaansz  1722Langerak I4016
33 Alblas, Abraham Adriaensz  ca. 1623Langerak I3879
34 Alblas, Adriaan Bastiaan  1650Langerak I3880
35 Alblas, Adriaantje Willemsdr  1606Langerak I3882
36 Alblas, Adriaen Adriaensz  1612Langerak I3883
37 Alblas, Adriaen Bastiaensz  1582Langerak I3884
38 Alblas, Andries Bastiaensz  1579Langerak I3887
39 Alblas, Annigje Dirksdr  1645Langerak I3890
40 Alblas, Annigje Pietersdr  1692Langerak I3891
41 Alblas, Annigje Theunisdr  1650Langerak I3893
42 Alblas, Annigje Willemsdr  1607Langerak I3895
43 Alblas, Arien Dircksz  ca. 1648Langerak I3986
44 Alblas, Bastiaan Cornelisz  1614Langerak I3901
45 Alblas, Bastiaan Cornelisz  ca. 1680Langerak I3900
46 Alblas, Bastiaan Dirksz  1609Langerak I3902
47 Alblas, Bastiaen Adriaens  1609Langerak I3903
48 Alblas, Bastiaen Cornelisz  1545Langerak I3904
49 Alblas, Cornelis Bastiaansz  ca. 1520Langerak I3911
50 Alblas, Cornelis Bastiaansz  1720Langerak I4015

1 2 3 4 5 ... 17» Volgende»Gedoopt

Treffers 1 t/m 50 van 350

1 2 3 4 5 ... Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Gedoopt    Persoon-ID 
1 Theunis Jacobsz  17 feb 1695Langerak I2111
2 Advocaat, Aelt Aertse  20 jan 1700Langerak I3651
3 Advocaat, Aert Aelten  21 sep 1727Langerak I3652
4 Advocaat, Annigje Aertsdr  28 mrt 1706Langerak I3655
5 Advocaat, Bastiaan  21 mrt 1728Langerak I3656
6 Advocaat, Cornelis Aertsz  9 nov 1710Langerak I3658
7 Alblas, Aart Bastiaansz  8 nov 1722Langerak I4016
8 Alblas, Annigje Pietersdr  1692Langerak I3891
9 Alblas, Cornelis Bastiaansz  28 apr 1720Langerak I4015
10 Alblas, Marrigje Bastiaansdr  21 jan 1725Langerak I4017
11 Alblas, Merigje Cornelisdr  25 nov 1683Langerak I3959
12 Alblas, Sijbrand Hendriksz  31 jan 1734Langerak I3972
13 Alblas, Willemijntje Bastiaansdr  22 apr 1714Langerak I4011
14 Bloemendaal, Annigje Ariensdr  25 mrt 1714Langerak I86107
15 Booij, Willempje Maartensdr  19 apr 1705Langerak I11087
16 Bos, Anna Dirksdr  5 sep 1686Langerak I11765
17 Bos, Anneke Dirksdr  25 mrt 1714Langerak I11768
18 Bos, Neeltje Dirksdr  30 jul 1702Langerak I11980
19 Bos, Paulus Dirksz  13 mrt 1692Langerak I11984
20 Bos, Pauwel Dirksz  17 nov 1695Langerak I11985
21 Bosch, Annigje Jacobsdr  2 mei 1745Langerak I12058
22 Damsteeg, Ariaantje Pietersdr  8 feb 1739Langerak I17417
23 Damsteeg, Arie Pietersz  26 nov 1724Langerak I17419
24 Damsteeg, Arie Pietersz  6 jan 1727Langerak I17420
25 Damsteeg, Arie Pietersz  11 okt 1733Langerak I17421
26 Damsteeg, Cornelia Pietersdr  14 mrt 1736Langerak I17422
27 Damsteeg, Grietje Pietersdr  16 jan 1729Langerak I17423
28 Damsteeg, Huibert Pietersz  15 jun 1723Langerak I17426
29 Damsteeg, Neeltje Pietersdr  10 dec 1730Langerak I17427
30 Dane, Aart Dirksz  18 feb 1700Langerak I17429
31 Dane, Bastiaan Dirksz  7 apr 1695Langerak I17431
32 Dane, Daniel Dirksz  21 feb 1706Langerak I17432
33 Dane, Grietje Aartsdr  19 mei 1689Langerak I17434
34 Dane, Neeltje Dirksdr  7 mei 1693Langerak I17436
35 Dane, Pieternella Dirksdr  13 sep 1696Langerak I17437
36 Dane, Trijntje Aartsd Willems  18 mrt 1688Langerak I17438
37 Dane, Trijntje Aartsdr  7 nov 1686Langerak I17439
38 Dane, Willem Dirksz  9 jan 1698Langerak I17440
39 de Booij, Marrigje Jansdr  15 nov 1733Langerak I11084
40 de Bruijn, Pietertje Pietersdr  25 feb 1776Langerak I14181
41 de Haan, Neeltje Cornelisdr Aartse  13 jan 1695Langerak I29895
42 de Haas, Maria Pieters  22 dec 1754Langerak I30083
43 de Haas, Merrigje pietersdr  22 dec 1754Langerak I30085
44 de Haas, Teuntje Petersdr  9 mei 1761Langerak I30088
45 de Haas, Willem Pietersz  12 mrt 1758Langerak I30090
46 de Heer, Jan Frederiks  3 jun 1731Langerak I32331
47 de Heer, Lijsje Huijgsdr  2 nov 1684Langerak I32334
48 de Lange, Cornelis Danielsz  26 jan 1696Langerak I43444
49 de Lange, Cornelis Willemsz  21 mrt 1745Langerak I43452
50 de Lange, Cors Danielsz  27 aug 1684Langerak I43439

1 2 3 4 5 ... Volgende»Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 455

1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID 
1 Adriaentge Claasdr  1639Langerak I75
2 Claesken Adriaensdr  1666Langerak I505
3 Cornelis Sandersz  14 mei 1621Langerak I546
4 Hendrikje Corsdr  1712Langerak I914
5 IJchgen Adriaansdr  7 feb 1604Langerak I961
6 Marichgen Baltusdr  26 jul 1654Langerak I1562
7 Maritgen  ca. 1620Langerak I1631
8 Neeltje Dirksdr  ca. 1630Langerak I1857
9 Niesgen Pietersdr  1636Langerak I1921
10 Sander Ariensz  17 okt 1667Langerak I2048
11 Weijntje Adriaans  10 mrt 1614Langerak I2210
12 Abeel, Neeltje Willem Claasdr  23 jun 1657Langerak I2860
13 Advocaat, Beligje Aarts  1 mrt 1676Langerak I3657
14 Advocaat, NN  1 mei 1669Langerak I3664
15 Alblas, Adriaen Bastiaensz  ca. 1662Langerak I3884
16 Alblas, Andries Bastiaensz  1665Langerak I3887
17 Alblas, Annigje Pietersdr  9 okt 1766Langerak I3891
18 Alblas, Annigje Theunisdr  1715Langerak I3893
19 Alblas, Bastiaen Adriaens  23 jun 1663Langerak I3903
20 Alblas, Bastiaen Cornelisz  17 okt 1598Langerak I3904
21 Alblas, Cornelis Bastiaensz (de jonge)  25 dec 1642Langerak I3912
22 Alblas, Cornelis Bastiaensz (den ouden)  31 mrt 1642Langerak I3913
23 Alblas, Dirck Adriaensz  28 nov 1672Langerak I3918
24 Alblas, Dirk Willemsz  ca. 1656Langerak I3919
25 Alblas, Hendrik Sijbandsz  ca. 1782Langerak I3924
26 Alblas, Hendrikje Andriesdr  3 okt 1669Langerak I3925
27 Alblas, Hendrikje Cornelisdr  1670Langerak I3926
28 Alblas, Henrickgen Adriaensdr  21 jun 1662Langerak I3928
29 Alblas, Jan Adriaens  1693Langerak I3933
30 Alblas, Jannigje Pietersdr  26 sep 1837Langerak I3938
31 Alblas, Maritgen Adriaensdr  ca. 1667Langerak I3950
32 Alblas, Martijntje Teunisdr  1693Langerak I3958
33 Alblas, Merigje Cornelisdr  5 mei 1686Langerak I3959
34 Alblas, Neeltgen Adriaensdr  9 nov 1671Langerak I3961
35 Alblas, Pieter Bastiaansz  28 feb 1719Langerak I3968
36 Alblas, Pietertje Dirksdr  28 mei 1667Langerak I3970
37 Alblas, Teunis Adriaensz  31 jan 1672Langerak I3976
38 Alblas, Willem Bastiaensz  6 apr 1633Langerak I3983
39 Boer, Ariaantje Egbertsdr  22 mrt 1847Langerak I10162
40 Bouter, Gerrit Teunisz  22 dec 1871Langerak I12555
41 Cock, NN  21 nov 1881Langerak I15981
42 Cok, Jacobus  25 sep 1910Langerak I16096
43 Cok, Merrigje  9 mrt 1880Langerak I16114
44 Cok, Neeltje  9 aug 1901Langerak I16115
45 Cok, Willem  10 mrt 1852Langerak I16125
46 Cok, Wouter Sander  15 apr 1912Langerak I16126
47 Corevaar, Susanna Theunisdr  29 okt 1716Langerak I16450
48 Croock, Adriaan Theunisz  24 jun 1666Langerak I16957
49 Croock, Pieter Teunisz Leenderts  ca. 1658Langerak I16972
50 Croock, Willem Theunisz  12 aug 1669Langerak I16977

1 2 3 4 5 ... 10» Volgende»Begraven

Treffers 1 t/m 49 van 49

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID 
1 Hendrikje Corsdr  20 mei 1712Langerak I914
2 Marrigje Bastiaansdr  7 aug 1720Langerak I1698
3 Alblas, Annigje Theunisdr  9 mrt 1715Langerak I3893
4 Alblas, Hendrikje Andriesdr  13 okt 1669Langerak I3925
5 Alblas, Hendrikje Cornelisdr  29 jun 1670Langerak I3926
6 Alblas, Pieter Bastiaansz  2 mrt 1719Langerak I3968
7 Bestevaer, Marrigje Maartens  14 feb 1720Langerak I8631
8 Bos, Dirk Evertsz  9 aug 1723Langerak I11823
9 de Heer, Adriaantje Theunisdr  11 nov 1669Langerak I32327
10 de Lange, Cors Danielsz  27 aug 1762Langerak I43439
11 de Lange, Jannigje Danielsdr  16 sep 1668Langerak I43425
12 de Lange, Willem Danielsz  1 okt 1672Langerak I43434
13 de Zeeuw, Sijmen  Langerak I84575
14 den Besten, Gijsbert  1975Langerak I96064
15 den Haan, Willem Paulusz  15 nov 1721Langerak I29904
16 den Hartog, Maria  1955Langerak I31066
17 Klein, Adriaantje Huijghsdr  14 nov 1722Langerak I40152
18 Kooijman, Jannigje  1986Langerak I96063
19 Maat, Aart  Langerak I46763
20 Maat, Aart Ariensz  1791Langerak I46776
21 Maat, Adriaan Cornelisz  7 nov 1711Langerak I46792
22 Maat, Arie  21 aug 1974Langerak I46831
23 Maat, Gerard Peter  Langerak I46893
24 Maat, Jacoba  20 apr 1985Langerak I46911
25 Maat, Jan  26 jun 1961Langerak I46920
26 Maat, Janna  27 mei 1961Langerak I46924
27 Maat, Lijntje  19 jan 1976Langerak I46949
28 Maat, NN  22 aug 1670Langerak I46989
29 Maat (Vinck), Cornelis Leendertsz  1708Langerak I47058
30 Nieuwpoort, Grietje  Langerak I51443
31 Otterspoor, Gijsbert Balthusz  1 jun 1724Langerak I53684
32 Rietveld, Aart Claasz Aarts  15 mrt 1670Langerak I57852
33 Rietveld, Adriaan Aarts Claasse Aarts  9 feb 1715Langerak I57853
34 Rietveld, Claas Aart Claasz  9 feb 1715Langerak I57876
35 Rietveld, Teunis Adriaan Cornelisz  14 nov 1720Langerak I57990
36 Roest, Johannes Dirk  Langerak I58787
37 Rozendaal, Teuntje  19 jun 1948Langerak I59463
38 Smit, Cors Huijberts  14 jan 1713Langerak I63283
39 Smit, Jan Adriaans (de jongsten)  11 nov 1672Langerak I63319
40 Smit, Theunis Bastiaansz  16 aug 1717Langerak I63364
41 Sterrenburg, Teunis  18 aug 1791Langerak I66969
42 Stout, Cornelis Jans Cornelisz  9 jan 1669Langerak I67719
43 Stout, Engeltje Claasdr  16 mrt 1719Langerak I67723
44 Stout, Jan Claasz  7 dec 1720Langerak I67731
45 Stout, Teunis Cornelisz  28 jun 1712Langerak I67753
46 van der Pijl, Dirkje Pietersdr  26 feb 1810Langerak I55294
47 van Wijck, Michiel Hendriksz  3 mrt 1718Langerak I82427
48 Verduin, Neeltje Segersdr  13 nov 1668Langerak I75190
49 Vuijk, Annigje Cornelisdr  17 okt 1721Langerak I80663

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 186

1 2 3 4 Volgende»

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID 
1 / Rietveld  5 feb 1693Langerak F1513874297
2 / Rietveld  25 sep 1717Langerak F1513870658
3 / Rietveld  28 aug 1728Langerak F1513870659
4 / Stout  1652Langerak F1513879715
5 Advocaat / Noomen  17 nov 1726Langerak F1513875961
6 Alblas /   ca. 1655Langerak F1513870671
7 Alblas / Bloemendaal  9 jun 1743Langerak F1516095446
8 Alblas / de Heer  1609Langerak F1513870669
9 Alblas / Nanninghen  1639Langerak F1513870674
10 Alblas / Rietveld  1640Langerak F1513870670
11 Alblas / Spek  18 jan 1733Langerak F1513888648
12 Alblas / van der Vloet  29 sep 1695Langerak F1513884093
13 Alblas / van Werken  8 mrt 1789Langerak F1516095443
14 Baardwijk / Huijsers  27 mei 1853Langerak F1513884657
15 Baardwijk / Maat  9 apr 1886Langerak F1513867724
16 Benschop / Maat  13 mei 1782Langerak F1513869847
17 Bons / Dane  24 mei 1739Langerak F1513871172
18 Bons / den Haan  23 mei 1734Langerak F1513870494
19 Bos / Verheuvel  20 jan 1732Langerak F1513879227
20 Both / Maat  10 nov 1887Langerak F1513869899
21 Bouter / Maat  25 mei 1832Langerak F1513869919
22 Bouter / Maat  12 mei 1882Langerak F1513867722
23 Bouwmeester / Rietveld  28 apr 1832Langerak F1513874271
24 Buurman / Maat  2 apr 1712Langerak F1513874283
25 Cock / Schep  24 feb 1881Langerak F1513870356
26 Cok / van Zessen  4 feb 1853Langerak F1513870355
27 Croock /   1637Langerak F1513869904
28 Croock / Oskamp  1648Langerak F1513872940
29 Croock / Rietveld  1 nov 1651Langerak F1513872937
30 Damsteeg / Bestevaer  1709Langerak F1513869844
31 Damsteeg / Slingerland  23 sep 1764Langerak F1513884670
32 Damsteeg / Smith  13 jun 1722Langerak F1513884667
33 Dane / Croock  29 nov 1685Langerak F1513870499
34 Dane (de Lange) / Speksnijder  30 okt 1692Langerak F1513870677
35 de Bruijn / Maat  12 jan 1772Langerak F1513869785
36 de Bruijn / van der Pijl  23 mrt 1738Langerak F1513897137
37 de Bruijn / van Hof  29 apr 1787Langerak F1513873634
38 de Bruin / Maat  21 jan 1876Langerak F1513873630
39 de Graaf / Maat  5 mrt 1842Langerak F1513869877
40 de Haas / Otterspoor  9 jun 1754Langerak F1513875192
41 de Lange /   1586Langerak F1513892478
42 de Lange / de Ruijter  17 okt 1757Langerak F1513892486
43 de Lange / Knijnenburg  10 mei 1844Langerak F1513892493
44 de Lange / van Vuyren (Vurens)  1720Langerak F1513892481
45 de Lange, Rozendaal /   1555Langerak F1513870666
46 de Ruiter / Maat  20 okt 1822Langerak F1513869789
47 de Ruiter / Rozendaal  24 feb 1865Langerak F1513869817
48 de Wit / Alblas  1721Langerak F1548350532
49 de Zeeuw / Blom  25 okt 1867Langerak F1513883669
50 de Zeeuw / den Besten  24 jan 1889Langerak F1513883662

1 2 3 4 Volgende»