Stamboom Vennik

Aantekeningen


Treffers 12,901 t/m 12,944 van 12,944

      «Vorige «1 ... 255 256 257 258 259

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
12901 Zerk id-nummer 60677
Begraafplaatsnr. 112
(Plaats)aanduiding 04a-r1, 4650 
Schep, Jan (I61352)
 
12902 Zerk id-nummer 66151
Begraafplaatsnr. 135
(Plaats)aanduiding 0108 
Borgdorff, Martina (I11575)
 
12903 Zerk id-nummer: 132013

Begraafplaatsnr.: 301
(Plaats)aanduiding: 72 
Versteegh, Nicolaas Maria (I77196)
 
12904 Zette de oorlogen tegen de Romeinen en de Goten verder. Stichtte Brandenburg der Franken, Richemer I (I26902)
 
12905 Zie pagina A-B http://www.kranenburgia.nl/a-b.asp van Bevere, Arnulf (I8837)
 
12906 Zie voor een uitgebreide genealogie van dit geslacht de publikatie in 'Ons Voorgeslacht' van 2003 door A.F. Koppert-van den Berg Arien Coppertsz (I364)
 
12907 Zij bewoonden een huurhuis aan de straat, oostzijde, perceel nr. 218 Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. Het doopboek van 's-Gravenmoer begint pas met 27.3.1672 (na de brand der Fransen). van Seters, Adriaen Jansz (I62579)
 
12908 Zij bezitten een woonstede ('s-Gravenmoer R 17, f. 514-515, 18.6.1648). Jan ontvangt dd. 11.5.1664 een timmerloon en levert 26.11.1664 een doodskist aan de armen (armenrek. 1664/65). Gezin F1513870015
 
12909 Zij droeg haar zoons op om na haar dood een vicarie op het altaar van St. Crispijn en Crispiaan in de Sint Hippolytuskerk (Oude Kerk) te Delft te stichten, waarvoor zij 23 morgen land in Zouteveen bestemde. Door verschillende moeilijkheden voldeden haar zoons pas op 18-1-1481 aan dit verzoek van der Woert, Catharina IJsbrants Dircksdr (I83621)
 
12910 Zij hadden 10 kinderen. Gezin F1513885022
 
12911 Zij hadden 21 kinderen, waarvan 16 jong gestorven zijn Gezin F1513885002
 
12912 Zij huwden op huwelijkse voorwaarden. Door tussenkomst van zijn vader Hugo , zijn vader ging dit huwelijk op het laatste moment niet door, zij moest de stad binnen een week verlaten. Gezin F1513875300
 
12913 Zij is begraven bij haar man met haar wapen op de grafzerk.

Familiewapen Van Segwaert
Wapen.: Gevierendeeld: I en IV in zilver een zwarte jachthoorn; II en III in goud een gebogen rode schuinbalk.
Wapenvoerder: Meijert van Segwaert

Oud Raad van Dordrecht 1676.
CBG, 1.7.2, Wapenkaart: Wapenen der Ed. Groot-Achtbre Heeren; de Heeren: Schout, Borgermeesteren, Schepenen, Oud-Raden, Secretarissen: Ende Goede Luijden vanden Achten, der Stadt Dordrecht, den 14de Julij 1676. 
van Segwaert, Sophia (I62508)
 
12914 Zij is begraven in Hofkapel te 's-Gravenhage van Poelgeest, Aleida Jansdr (I55578)
 
12915 Zij is begraven in Leiden, St Pieterskerk Heerman, Luytgaert Gerritsdr (I32362)
 
12916 Zij is begraven in St. Janskerk Te Schiedam van Putten, Katharina Lambertsdr (jonkvrouw) (I56827)
 
12917 Zij is geboren bewesten het kanaal nr 187 om 12.00u; aangifte geb op 24 sep 1842 door de vader; getuigen bij de aangifte: Augustinus Petrus Gorter, 35 jaar, kleermaker en Gerrit Kaptein, 33 jaar, broodbakker; allen wonende in Den Helder Vennik, Adriana Duterica (I74005)
 
12918 Zij is geboren om 11.00 uur; aangifte geb op 12 mrt 1838; getuigen bij de aangifte: Jacob Christiaan Leyer, 43 jaar, magazijnmeester en Hendrik van Diest, 48 jaar, maritiem waker. Vennik, Grietje (I74297)
 
12919 Zij is omstreeks 1570 hertrouwd. Haar nieuwe echtgenoot, Oelsier Aryenszn. compareert dan voor de gezworenen van Rijswijk waarbij hij verklaart Aeltje Ariensdr. gehuwd te hebben, de weduwe van Ouwe Pouwels Claeszn Verspeck.
Hij neemt de verplichtingen van Ouwe Pouwels Claeszn., uit de akte van 12 januari 1564, over, in dier voege, dat hij op zich neemt aan de kinderen 800 Karolus Guldens te betalen in diverse termijnen.
Sier Aryenszn. en Aeltje, zijn huisvrouw, treden in al hetgeen Ouwe Pouwels Claeszn. bezeten heeft, huis, schuur, stallen, hooiberg, geboomte, voorts koeien, paarden varkens, schapen, kalveren, wagens, ploegen, eydens, stoppen, mouwen, niets uitgezonderd.
Waarschijnlijk zijn beiden vroeg gestorven. Voor Allerheiligen 1576 compareert voor de Gezworenen van Rijswijk Gerrit Gerritszn. en verklaart gekocht te hebben van de voogden van Aryaentje Pouwelsdr., het achtergelaten weeskind van Pouwels Claeszn. Verspeck en Aeltje Aryensdr. zaliger, het huis, schuur, berg en geboomte, dat Ouwe Pouwels Claeszn. in zijn leven placht te bewonen. Waarschijnlijk is dan dus Jonge Neeltje Pouwelsdr. ook reeds overleden. 
Aeltje Aryensdr (I160)
 
12920 Zij is op 28-11-1908 ingetreden als slotzuster Maria Arnolda, dienares van de H. Geest in klooster te Steyl Duitsland en ontving daar op 8-12-1909 het geestelijk kleed en is aldaar aan T.B.C. overleden van Adrichem, Apolonia Willemina (I3158)
 
12921 Zij is overleden om 14.00 uur op de Dijkweg nummer 42; aangifte wordt gedaan door zoon Arie en door Hendrik Langhorst, 40 jaar, ketelmaker van Diest, Annigje (I18032)
 
12922 Zij is overleden om 16.00 uur in het huis in de wijk E nummer 340 (Smids- en Breestraat in de oude Helder); aangifte werd gedaan door echtgenoot Simon, 37 jaar, en schoonvader Cornelis Boendermaker, 65 jaar Vennik, Grietje (I74297)
 
12923 Zij is overleden op 23 september 1872 in op Zee Bouman, Ida (I12377)
 
12924 Zij overleed te Zwolle op het schip liggende aan de Willemskade Janke Bruinsdr (I1040)
 
12925 Zij testeerde te delft 2-2-12-1592; de langstlevende zal de kinderen onderhouden en opvoeden en bij meerderjarigheid of huwelijk 5000 gulden uitkeren. Zijn natuurlijke zoon Ysaeck Jacobsz zal 2400 gulden ontvangen... Geertruijd is da ziek en te bed liggend. van Heemskerk, Geertruida Willemsdr (I32256)
 
12926 Zij verkoopt op 14-5-1664 de Endeldijk aan A. Cobmeijer Historisch Jaarboek NGV Westland uitgave 1989 van Adrichem, Maritgen Jansdr (I3489)
 
12927 Zij was kamerdienares van Jacoba van Beieren (1418), voorts is zij vermeld in 1432, 1446-1475. van Teylinc (Teylingen), Geerburg Heynricksdr (I68961)
 
12928 Zij was weduwe van Johan van Spangien, schout. Ten tijde van haar huwelijk met Willem Boers woonde zij te 's-Gravenhage (ZH) maar ook te Monster (ZH). Gezin F1513870233
 
12929 Zij woonde in het begijnhof te Delft en kocht een lijfrente 1523 en verkocht lijfrente voor 9 pond 1577 van der Smaling, Catharina Jacobsdr Bruijn (I63057)
 
12930 Zijn geboorte- en sterfjaar zijn niet bekend. Hij is echter voor 1578 overleden. Op de rechtdag van 18 januari 1578 is zijn weduwe eiseres in een geding. In 1582 blijkt zij hertrouwd met Pouwels Andryeszn. Voor 1555 komt hij nog niet in de kohieren van de 10e penning voor. In dat jaar voor het eerst met 6 morgen, In 1562 is dat uitgebreid tot 16 morgen met een woonhuis. Het is niet zijn eigendom.Hij is geen koper van tienden, maar vele jaren borg voor diverse kopers, o.m. voor zijn broer Jonge Pouwels. Eenmaal verschijnt hij, bij gemachtigde, voor het gerecht , waar voor hem geprocedeerd wordt om "twee vette beesten". Hij is waarschijnlijk kinderloos overleden, ofschoon het feit, dat zijn weduwe erfgenaam is van haar zwager Sebastiaen Claeszn een andere conclusie eveneens plausibel maakt. van der Speck (Verspecke), Joris Claesz (I64467)
 
12931 Zijn jongste kinderen moesten opgroeien zonder vader, omdat Engel op 53-jarige leeftijd overleed, toen zijn jongste dochter net een jaar was. Of dit mede de oorzaak is dat twee dochters, Marijtje en Jannitje, in de woelige Franse-revolutie-tijd ongehuwd moeder worden is niet duidelijk. Gezin F1513881325
 
12932 Zijn kinderen verkopen op 27.04.1633 1/5 deel van 41/2 morgen en 1/5 deel van 1 morgen 3/4 hond land in de
Langelandsepolder achter de Langelandse watermolen aan Merritje Dirx, weduwe van Snoey Ariens, hun meuy 
Snoeij, Cornelis Ariensz (I63519)
 
12933 Zijn Philip en Ahtonie broers? Geen bewijs van gevonden dan het patroniem Pieters.

Onderzoek via internet geeft aan dat hun kleinzoons, resp:
Pieter Philipsz en Pieter Antoniesz trouwen met een Elizabeth Engelsdr van Spronsen (er klopt dus iets niet!!)

Feit:
Van Pieter Philipsz 10 kinderen (vanaf 1759 tot 1780).

Van Pieter Antoniesz 6 kinderen (vanaf 1759 tot 1770), gehuwd 1758.
Zij zou dan tijdens haar huwelijk 10 kinderen van een ander hebben gekregen.

Bovendien trouwt Elizabeth Engelsdr van Spronsen in 1770 met Johannes van Roon en krijgt van hem 7 kinderen. zie:
http://www.thomsten.com/steenhoff/becht/srsb2.htm#roon

Bovendien blijkt uit de doopregisters van Monster dat zij na 1770 nog steeds kinderen krijgt van Pieter Antoniesz. 
van Spronsen, Elisabeth Engelsdr (I65217)
 
12934 Zijn vader Everhard I overleeft Everhard II waardoor zijn broer Diederik zijn vader opvolgt van Bliesgau, Graaf Diederik (I9661)
 
12935 Zijn weduwe Aef verkocht op die datum aan haar zwager, Mr Symon Vrederic, drie stukken land te Lisse: Avencampgen, Buttermanscampe en Horenbregge, alsmede 6 akkers aldaar en een rente van 10 sch. op een huis in Leiden. van der Speck (Verspecke), Floris Dircxsz (I64454)
 
12936 Zijn weduwe Aef verkocht op die datum aan haar zwager, Mr Symon Vrederic, drie stukken land te Lisse: Avencampgen, Buttermanscampe en Horenbregge, alsmede 6 akkers aldaar en een rente van 10 sch. op een huis in Leiden. Gezin F1513873216
 
12937 Zr. Martini Franciscanes sinds 25-04-1927 in de congratie van de zusters
Franciscanesse van Bennebroek en overleed ook in huize Portiuncula 
van Adrichem, Anna Maria (I3145)
 
12938 Zr. Martiniana Franciscanes sinds 27-08-1922 geprofest in de congregatie van de zusters Franciscanessen van Bennebroek. Zij overlijdt in huize Portiuncula in Alverna-Wychen van Adrichem, Maria (I3470)
 
12939 zuster van Constantijn Huygens Huygens, Geertruyd (I37168)
 
12940 [geciteeerd uit ref. 7] Allert Jacobsz, Schoenmaker, ligt ziek te bed, compareerde 7 September 1630 met zijn wettige huisvrouw Neeltgen Jacobs, poorter en poorteresse van Schiedam, wonende aldaar op de Hoogstraat, tot het maken van hun testament, waarin zij elkander benoemen tot universeel erfgenaam van de nagelaten goederen van de eerststervende, mits de langstlevende gehouden is hun twee kinderen te alimenteren enz. uittezetten, en bovendien elk kind 12 gulden te geven, en zoo de langstlevende een tweede huwelijk aangaat, dan moet elk kind direct deze 12 gulden ontvangen. O.N.A. inv. no.755, blz. 52.

Schiedam ORA343 p126v 22 mei 1649 huis en erf gelegen op de Korte Achterweg, belend W de kinderen en erfgenamen van Aldert Hodenpijl
Ref. http://home.wxs.nl/~vorm/orasdam343.pdf

Schiedam ORA343 p256 14 januari 1651 Jan Aldersz. Hodenpijl vervangende zijn broer Adriaen Aldersz. Hodenpijl beiden kinderen en erfgenamen van Aldert Jacobsz. verkoopt Lambrecht Bijlo leertouwer zeker looihuis en erf gelegen in St Anna Susterhuis, belend O de verkopers.
Ref. http://home.wxs.nl/~vorm/orasdam343.pdf 
Hodenpijl, Aldert Jacobsz (I33689)
 
12941 [N.A. ora Langerak 23 fol. s.f.] Is erschenen Gerrit Cornelisz. Uul en bekende schuldig te zijn Dirrick Jansz. Hola burger te Nieuwpoort de somme van 800 car. gld. Welke som hij mag onderhouden op een rente van 6  de Best, Willem Jansz (I8501)
 
12942 _UID C61E4043DE27634B9401B4E4260CD99EF0FE Gezin F1513867530
 
12943 _UID C61E656D553E3748BFFAA5248DBE80B6CB09 Gezin F1513867150
 
12944 _UID C63059B65D09044DAA388266D78C3E4E7594 Gezin F1513867589
 

      «Vorige «1 ... 255 256 257 258 259