Stamboom Vennik

Aantekeningen


Treffers 12,901 t/m 12,918 van 12,918

      «Vorige «1 ... 255 256 257 258 259

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
12901 Zij was kamerdienares van Jacoba van Beieren (1418), voorts is zij vermeld in 1432, 1446-1475. van Teylinc (Teylingen), Geerburg Heynricksdr (I68961)
 
12902 Zij was weduwe van Johan van Spangien, schout. Ten tijde van haar huwelijk met Willem Boers woonde zij te 's-Gravenhage (ZH) maar ook te Monster (ZH). Gezin F1513870233
 
12903 Zij woonde in het begijnhof te Delft en kocht een lijfrente 1523 en verkocht lijfrente voor 9 pond 1577 van der Smaling, Catharina Jacobsdr Bruijn (I63057)
 
12904 Zijn geboorte- en sterfjaar zijn niet bekend. Hij is echter voor 1578 overleden. Op de rechtdag van 18 januari 1578 is zijn weduwe eiseres in een geding. In 1582 blijkt zij hertrouwd met Pouwels Andryeszn. Voor 1555 komt hij nog niet in de kohieren van de 10e penning voor. In dat jaar voor het eerst met 6 morgen, In 1562 is dat uitgebreid tot 16 morgen met een woonhuis. Het is niet zijn eigendom.Hij is geen koper van tienden, maar vele jaren borg voor diverse kopers, o.m. voor zijn broer Jonge Pouwels. Eenmaal verschijnt hij, bij gemachtigde, voor het gerecht , waar voor hem geprocedeerd wordt om "twee vette beesten". Hij is waarschijnlijk kinderloos overleden, ofschoon het feit, dat zijn weduwe erfgenaam is van haar zwager Sebastiaen Claeszn een andere conclusie eveneens plausibel maakt. van der Speck (Verspecke), Joris Claesz (I64467)
 
12905 Zijn jongste kinderen moesten opgroeien zonder vader, omdat Engel op 53-jarige leeftijd overleed, toen zijn jongste dochter net een jaar was. Of dit mede de oorzaak is dat twee dochters, Marijtje en Jannitje, in de woelige Franse-revolutie-tijd ongehuwd moeder worden is niet duidelijk. Gezin F1513881325
 
12906 Zijn kinderen verkopen op 27.04.1633 1/5 deel van 41/2 morgen en 1/5 deel van 1 morgen 3/4 hond land in de
Langelandsepolder achter de Langelandse watermolen aan Merritje Dirx, weduwe van Snoey Ariens, hun meuy 
Snoeij, Cornelis Ariensz (I63519)
 
12907 Zijn Philip en Ahtonie broers? Geen bewijs van gevonden dan het patroniem Pieters.

Onderzoek via internet geeft aan dat hun kleinzoons, resp:
Pieter Philipsz en Pieter Antoniesz trouwen met een Elizabeth Engelsdr van Spronsen (er klopt dus iets niet!!)

Feit:
Van Pieter Philipsz 10 kinderen (vanaf 1759 tot 1780).

Van Pieter Antoniesz 6 kinderen (vanaf 1759 tot 1770), gehuwd 1758.
Zij zou dan tijdens haar huwelijk 10 kinderen van een ander hebben gekregen.

Bovendien trouwt Elizabeth Engelsdr van Spronsen in 1770 met Johannes van Roon en krijgt van hem 7 kinderen. zie:
http://www.thomsten.com/steenhoff/becht/srsb2.htm#roon

Bovendien blijkt uit de doopregisters van Monster dat zij na 1770 nog steeds kinderen krijgt van Pieter Antoniesz. 
van Spronsen, Elisabeth Engelsdr (I65217)
 
12908 Zijn vader Everhard I overleeft Everhard II waardoor zijn broer Diederik zijn vader opvolgt van Bliesgau, Graaf Diederik (I9661)
 
12909 Zijn weduwe Aef verkocht op die datum aan haar zwager, Mr Symon Vrederic, drie stukken land te Lisse: Avencampgen, Buttermanscampe en Horenbregge, alsmede 6 akkers aldaar en een rente van 10 sch. op een huis in Leiden. van der Speck (Verspecke), Floris Dircxsz (I64454)
 
12910 Zijn weduwe Aef verkocht op die datum aan haar zwager, Mr Symon Vrederic, drie stukken land te Lisse: Avencampgen, Buttermanscampe en Horenbregge, alsmede 6 akkers aldaar en een rente van 10 sch. op een huis in Leiden. Gezin F1513873216
 
12911 Zr. Martini Franciscanes sinds 25-04-1927 in de congratie van de zusters
Franciscanesse van Bennebroek en overleed ook in huize Portiuncula 
van Adrichem, Anna Maria (I3145)
 
12912 Zr. Martiniana Franciscanes sinds 27-08-1922 geprofest in de congregatie van de zusters Franciscanessen van Bennebroek. Zij overlijdt in huize Portiuncula in Alverna-Wychen van Adrichem, Maria (I3470)
 
12913 zuster van Constantijn Huygens Huygens, Geertruyd (I37168)
 
12914 [geciteeerd uit ref. 7] Allert Jacobsz, Schoenmaker, ligt ziek te bed, compareerde 7 September 1630 met zijn wettige huisvrouw Neeltgen Jacobs, poorter en poorteresse van Schiedam, wonende aldaar op de Hoogstraat, tot het maken van hun testament, waarin zij elkander benoemen tot universeel erfgenaam van de nagelaten goederen van de eerststervende, mits de langstlevende gehouden is hun twee kinderen te alimenteren enz. uittezetten, en bovendien elk kind 12 gulden te geven, en zoo de langstlevende een tweede huwelijk aangaat, dan moet elk kind direct deze 12 gulden ontvangen. O.N.A. inv. no.755, blz. 52.

Schiedam ORA343 p126v 22 mei 1649 huis en erf gelegen op de Korte Achterweg, belend W de kinderen en erfgenamen van Aldert Hodenpijl
Ref. http://home.wxs.nl/~vorm/orasdam343.pdf

Schiedam ORA343 p256 14 januari 1651 Jan Aldersz. Hodenpijl vervangende zijn broer Adriaen Aldersz. Hodenpijl beiden kinderen en erfgenamen van Aldert Jacobsz. verkoopt Lambrecht Bijlo leertouwer zeker looihuis en erf gelegen in St Anna Susterhuis, belend O de verkopers.
Ref. http://home.wxs.nl/~vorm/orasdam343.pdf 
Hodenpijl, Aldert Jacobsz (I33689)
 
12915 [N.A. ora Langerak 23 fol. s.f.] Is erschenen Gerrit Cornelisz. Uul en bekende schuldig te zijn Dirrick Jansz. Hola burger te Nieuwpoort de somme van 800 car. gld. Welke som hij mag onderhouden op een rente van 6 ? %, bedragende 50 gld. Verschijndag St. Jacob eerstcomende den 25e julij 1621 Als onderpand stelt hij zeker huis, huiswerven, erve, bogaerts, Griendinge, steech met alle betimmering en beteling daarop staande, hem comparant toebehorende wesende het voorste voorhoof van een weer van negen mergen genaemd het Roelenweer. Strekk. zijns comparants eigendom soo breet tselve weer is vande Lek tot aan Claes Cornelisz. hoochlant ter halver dwarssloot toe. Oostw. ter halver dwarssloot van tweer teobehorende Peter Adriaen Petersz. c.s. ende westw. ter halver sloot van Willem Jansz. de Best c.s.. Item nog mede op ontrent een halve mergen land wesende de besterffenisse van sijn vader zar. gelegen gemeender voor in een weer van 7 ? mergen. Daar oostw. Adriaan Nanningsz. en westw. de weduwe en kindern van Thonis Cornelisz. de Heer za. [?] 5-9-1620.

[N.A. weeskamer Langerak 2 fol. 70] In manieren en conditien hiernaar volgende zo zijn Gerrit Cornelisz. als weduwnaar van Niesgen Pietersdr. zijn overleden huisvrouw ter eenre, Hendrik Gerritsz. v.h.z. ende Adriaentgen Gerritsdr. in desen geass. met Willem Willemsz. haar oud-oom, deselve Willem Willemsz. en Claes Willemsz., beide als oud-omen en voogden van Balten Gerritsz., Cornelis Gerritsz., Jan Gerritsz., Annitje Gerrits ende Pieter Gerritsz., altsesamen kinderen van de voorn. Gerrit Cornelisz. ende Niesgen Pieters ter andere zijde, met den anderen overcomen ende geaccordeert beroerende de nagelaten goederen vande voorn. Niesgen Pieters ende het opbrengen van de voors. onbejaerde kinderen tot dien einde al vorens bij forme van inventaris de goederen ende staat desselven boedel wel geexamineerd hebbende. Zo ist dat Gerrit Cornelisz. zal blijven in het bezit van en behoudende alle nagelaten goederen. Ende hiertegen zal de voors. Gerrit Cornelisz. zijn vijf onbejaerde kinderen, te weten Balten Gerritsz. nu oud ontrent 19 jr., Cornelis Gerritsz. nu oud ontrent 17 jr, Jan Gerritsz. oud ontrent 15, Annitgen Gerrits nu oud ontrent 7 en Pieter Gerritsz. oud ontrent 4 jaren, alimenteren en onderhouden en verzorgen van eten en drinken [?] Dat dezelve zullen hebben een redelick werkdaechs ende sondachs cleetgen, ook ter schole laten gaan [?] En zodra elk kind mondig is geworden uitkeren de som van 50 gld. voor haar moeders erffenisse. Ende de voors. Hendrick ende Adriaentgen nu al bejaard zijnde elk haar 50 gld. te betalen over een jaar te weten mei 1637. Mocht een of meer kinderen overlijden dan zal dat erfdeel gaan naar de andere kinderen tot de laatste toe, met de afspraak, dat de klederen en al dat gehoord heeft tot den lijve van Henrickgen Gerrits zalr zal komen en blijven aan Annitgen Gerrits. Voor de voldoening van de kosten hier genoemd, verbindt Gerrit Cornelisz. speciaal zijn huis, voorhoof, boomgaard ende ene mergen land daar hij op woont. Boven de waal, strekk. van de Lek tot het akkerland toe. Oostw. de wed. en erfgenamen van Pieter Adriaensz. en westw. Willem Jansz. de Best c.s. [?] 9-5-1636.

[N.A. ora Langerak 21 fol. 128] Compareerde Hendrick Gerritsz. den Uijl, Bastiaan Gerritsz., Cornelis Gerritsz. en Jan Gerritsz. den Uijl, Commer Cornelisz. man en voocht van Adriaantgen Gerrits den Uijl, Bastiaan Cornelisz. en Claas Willemsz. als voogden vande onmondige kinderen van Gerrit Cornelisz. den Uijl zalgr. en zij comparanten hebben getransp. aan Heijndrick Heijndricksz. ter Beeck brouwer te Nieupoort de vrije eigendom van zeker voorhooff van een weer land genaamd het Roelenweer gelegen boven de Waal, zijnde hetzelve weer groot 9mr. Daarboven het weer van Peter Adriaensz. saliger ende westw. Willem Jansz. de Best. Strekk. hetzelve voorhooff voor van de diepte van de Lek, het gehele weer breedte zuidw. tot de halve dwarssloot aan het hoogland toe [?] 25-5-1647

26 f43v 29-3-1655
Neeltje Willems de Best wede Willem IJmerts geassisteert met Willem Jans de Best hare vader, Arien Pieters man en voogd van Annetje Willems de Best zich sterkmakende voor Gijs IJmerts man en voogd van Merrigje Willems de Best de jonghe ter eenre ende Teunis Claesse Capiteijn vervangende Joost Teunis als voochden van de weeskind van Cornelis Teunis getrout gehad hebbende Merrigje Willems de Best de outste, beijde zalgr., neffens Hillitje Willems de Best etc.

idem f50 31-5-1655
Jan Gerrits den Uijl ter eenre en Neeltje Willems de Best wede van Willem IJmerts geassisteert met Teunis Claes Capiteijn ter andere

[N.A. ora Langerak 22 fol. 55v] Compareerde Gijs Ymerts als man en voocht van Merrichgen Willems de Best won. Meerkerksbrouck ende heeft in dier qualite getransporteerd t.b.v. Jan Gerritsz. den Uijl ontrent anderhalver mergen en 30 roeden land gelegen in de hofstede van Thonis Aertsz. groot 13 ? morgen. Strekik. het gehele weer uit de diepte van de Leck tot achter ter halver oude landscheiding van Goudriaan toe. Belend ten oosten Willem Jansz. de Best en ten westen het Heijn Mors weer [?] den 24-9-1655.

[N.A. ora Langerak 22 fol. 56] Comp. Jan Gerrits den Uijl en heeft hij getransporteerd t.b.v. Willem Thonisz. en Thonis Claasz. Capiteijn als voochden over de nagelaten weeskinderen van Cornelis Thonisz. en Merrichgen Willems de Best, 2 akkers hoogland en een hoekgen grient, mitsgaders de helft van een boomgaard aan dewestzijde van zijn comparants huisinge, gelegen binnen de Tiendeweg in Teun Aertgensweer in Langerak, tezamen groot een hont. Strekk. voor van de Crommesteech zuidw. op tot achter ter halver dwarssloot van de ackertgens toe. Belend ten oosten Willem Jansz. de Best en ten westen het Morssenweer. [?] 24-9-1655

[N.A. ora Langerak 22 fol. 93v] Zijn gecompareerd de weduwe en voogden van de nagelaten weeskinderen van Jan Gerritsz. den Uijl, die transporteren t.b.v. Johan Elias van Haeften, wonende te Schoonhoven de eigendom van 6 mr. land volgens de coopcedul daar van sijnde van dato den 13 augustij 1657. Eerstelijk de huisinge, betimmeringe en bepotinge bestaande in griendinge, weiland en hoogland, strekk. van de diepte van de Lek zuidw. op tot de hoge akkers toe. Noch drie ribbetgen griendekens op de westzij van de steeg zuidwaarts van de boomgaard, nog een mergen hoogland over de tiendeweg zuidwaart van Thonis Willemsz. Grient, noch vier hont hermoesich lant van vooren aen beginnende leggende besijden de grient vande voorn. de With, noch drie mergen beginnende ovder de middelwetering, strekk. tot de camp van Jan Bastiaensz. den Uijl, noch een stukje dijck aan de westzijde van het weer, strekk. tot de diepte van de Leck toe. Alle partijen land in de hofstede van Thonis Aartsz., binnen Langerak. Ten oosten Willem Jansz. de Best c.s. en ten westen Heijn Morssen weer [?] 26-11-1657.

SAD, ora Langerak 22, fol. 150 en, fol. 155v. 31-4-1664: Compareerden Gijsbert Eijmerts x Maritgen Willems de Best in Meerkerksbroek voor 4 part, Arien Pieters in Streefkerk x Anna Willems de Best voor 4 part, de voogden over de kinderen van Cornelis Tonis x Maritgen Willems de Best voor 1/4 part, de voogden over de weeskinderen van Willem Eijmerts x Neeltgen Willemsdr de Best voor 8 part en Jan Bastiaens den Uijl in Lopik als weduwnaar van Neeltgen Willems de Best voor 8 part. Tezamen kinderen en kindskinderen van Willem Jans de Best x Geertgen Tonis geven over aan Tonis Claas Capteijn en Tonis Cornelis Blom wonende in Streefkerk voor de helft de eigendom van 4 1/2 mergen land, zijnde de helft van het weer daar Willem Jans de Best op heeft gewoond. 
de Best, Willem Jansz (I8501)
 
12916 _UID C61E4043DE27634B9401B4E4260CD99EF0FE Gezin F1513867530
 
12917 _UID C61E656D553E3748BFFAA5248DBE80B6CB09 Gezin F1513867150
 
12918 _UID C63059B65D09044DAA388266D78C3E4E7594 Gezin F1513867589
 

      «Vorige «1 ... 255 256 257 258 259