Stamboom Vennik

Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Treffers 51 t/m 100 van 12,950

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 259» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 (Pieter tr. (1) te Vlaardinger-Ambacht op 21 jun 1871 met Wilhelmina van der Ende, dr. van Jacob van der Ende en Petronella Dijkshoorn.). Gezin: Pieter Maan / Wilhelmina Cornelia van der Ende (F1513868051)
 
52 (Sara tr. (2) te Vlaardinger-Ambacht op 1 feb 1893 met Pieter van der Kooij, zn. van Simon van der Kooij en Maartje Poot.). Gezin: Pieter van der Kooy, Kooij / Sara Dijkshoorn (F1513868070)
 
53 (Verdronken samen met Johannes Voorberg, 9 jr, die hij te hulp schoot) van den Ende, Leendert (I24572)
 
54 , (Zoon van d'Heer Pieter Pompe, die Getrouwd was met Vrou Barbara Schets, , (Dochter van d'Heer Caspar Schets, Heere van Grobbendonk, Heyst, en Wezemale; was Schepen dezer Stede, Anno 1623. en 1624.. hadde ten Huwelijk, Joffr. Maria Sasbout, sterff den 30. Augusti 1625. Michiel Pompe is behalve koopman, schepen en thesaurier van de stad Dordrecht tevens bewindhebber van de West-Indische Compagnie. Wegens zijn verdiensten wordt hij in 1625, kort voor zijn overlijden dat jaar, door de Staten van Holland genaturaliseerd. Wanneer Michiel Pompe Meerdervoort in 1608 koopt, en daarmee de adellijke titel, voegt hij de naam toe aan de zijne en voert aldus de familie Pompe binnen in de geschiedenis van Meerdervoort. Uiteraard noemt de familie zich sindsdien Pompe van Meerdervoort. Zo begint een bloeiperiode van meer dan twee eeuwen voor de oude Hofstede met als hoogtepunt de aanleg van opmerkelijke tuinen. Betrekkingen met Develstein
De nazaten van Michiel herscheppen Meerdervoort in een ware lusthof. Op en rondom het eilandje worden opmerkelijke tuinen aangelegd, in alle belangrijke stijlen die ons land in de loop der eeuwen heeft gekend: van de hollandse en de franse tuinstijl tot en met de engelse landschapsstijl. Daarbij werd in het begin van de 18e eeuw het verouderde kasteel Meerdervoort afgebroken en vervangen door een nieuw huis. De eigenaar vond dat beter passen bij de franse mode die toen ook in de tuinstijl hoogtij vierde. De familie Pompe betrekt dus in 1608 Meerdervoort. Al spoedig ontstaan hechte contacten met de bewoners van het nabij gelegen kasteel Develstein. Daar woont sinds 1594 de familie Van Beveren. In de tijd van Michiel Pompe woont Cornelis van Beveren (1591 - 1663) er, die gehuwd is met Christina Pyll. Cornelis is behalve burgemeester van Dordrecht (en dus een goede bekende van Michiel) ook Heer van Strevelshoek, West-IJsselmonde en De Lindt, raad en algemeen rentmeester van Zuid-Holland, en ridder in de orde van St. Michiel. Hij is een man van groot aanzien en zeer kunstzinnig. Hij bezit op Develstein een mooie verzameling schilderijen en boeken, en maakt van zijn huis een ontmoetingsplaats met gelijkgezinde dichters, wetenschappers, godgeleerden, schilders en musici. De bekende dordtse schilder Aelbert Cuyp bijvoorbeeld komt meerdere malen op Develstein. Zie verder Literaire kring bij Develstein. Het is waarschijnlijk in deze tijd dat een van de dichters aldaar het grafschrift maakt dat op de Meerdervoortkapel in de Grote Kerk is te lezen: Hy acht hier 't Leven 't minst, die 't meerdere bekoort. Als 't minst is afgelegt dan spruit een MEERDERVOORT. Een andere schrijver, de niet onbekende Lambert van den Bos die ook de eerste vertaler was van de avonturen van de dolende ridder Don Quichot, schreef een boek waarin Michiel Pompe van Meerdervoort een rol speelt. "Het duel", 1662 
Pompe, Michiel Pietersz (I55771)
 
55 , leenman van de graaf van Holland voor het huis te Doortoge met 33 morgen land, in Monsterambacht, en voor de ambachten Zegwaard en Zevenhuizen. In 1270 worden als bloedverwanten van Jan en Dirk van Heusden genoemd : "viros nobiles, dominos Willelmum et Florencium fratres de Brederode". van Brederode, Ridder Floris I (I13087)
 
56 , zoon van Allard van Buren en Elisabeth van Vreese.
Huwelijksdispensatie in 1312 wegens verwantschap in de vierde graad; met het huwelijk verzoenden de Van Borselens zich met Holland. Aleid in 1327 genoemd als vrouwe van Zandenburg en Buren.
===============================================================================
Langdurig waren op het einde der dertiende eeuw de geschillen, die er tusschen Otto, graaf van Gelre, en den hertog van Braband, Jan I, ontstaan waren over het bezit van Tiel, dat tusschen Gelderland en Braband een gelijke twistappel was, als het land van Waas tusschen Vlaanderen en Holland. In 1286 toen Jan van Cuik bevelhebber was der stad lagen de Gelderschen te Senne (Zennewijnen), voornemens de stad in te nemen, doch van Cuik, aan wien Jan Utenhoven, met versterking uit Breda was afgezonden, tastte hen te Senne aan, en maakte Otto van Bueren en Alard van Driel gevangen, en behield alzoo de stad voor Braband. - Doch eerst door den beroemden slag van Woeringen 5 Junij 1288, waarin de graaf van Gelder de nederlaag leed, werd bij het sluiten van den vrede bepaald, dat de graaf van Gelder aan den hertog van Braband Tiel zou overgeven, in den staat waarin de stad zich toen bevond.
Het schijnt evenwel, dat aan die overgave voorwaarden verbonden waren, waarbij Buren belang had en die door den hertog niet werden nagekomen.
In het jaar 1315 of 1317 klaagde Otto van Bueren aan den raad van den hertog van Braband, dat dit verdrag tusschen des hertogs voorgangers en wijlen zijnen vader (Alard van Buren) gesloten, niet naar behooren werden nagekomen. In plaats echter van daarop voldoening te ontvangen, verkreeg hij een beleedigend antwoord. Daardoor in gramschap ontstoken, verzamelde hij zijne krijgsbenden en trok daarmede op tegen Tiel; doch de burgers, daarvan tijdig onderrigt, trokken hem gewapend buiten de stad tegemoet. Het kwam tot een gevecht, waarin de burgers geslagen en op de vlugt gedreven werden. Otto, die hen op de hielen volgde, drong met de vlugtelingen gelijktijdig de stad binnen, die hij, volgens Slichtenhorst en Rink, aan plundering overgaf, zoodat hij bij zijn vertrek een aanmerkelijken buit medevoerde.
Welke voldoening of wedervergoeding de hertog van Braband zich wegens dien inval en plundering zal verschaft hebben, wordt ons niet vermeld.
Gemelde Otto van Bueren was tweemaal gehuwd, eerst met de bastaardzuster van graaf Willem van Henegouwen en Holland, daarna met Aleida van Borselen; misschien maakten die aanzienlijke geslachtsbetrekkingen hem zoo stoutmoedig in krijgsondernemingen,waarvan ook de navolgende feiten getuigen.
Otto was mede borg gebleven voor eene som van 8000 ponden, welke Reinold, de zoon van Reinold van Gelder aan eenige tafelhouders schuldig was. Een verbazende som voor dien tijd, waarin men van deftige maaltijden en onthaal aan vorstelijke personen leest, met inbegrip van bier en wijn, van niet meer dan dertig stuivers op stadsrekeningen voorkomende. Reinolds vader bragt het zijne toe, die bezwarende schulden af te lossen; desniettegenstaande werkte de zoon zijn vader in andere opzigten in het geheim tegen, spande zelfs met Nijmegen tegen den vader zamen, en waagde het zich openlijk tegen hem te verzetten, en hem, onder voorwendsel van krankzinnigheid, op het huis te Montfoort gevangen te houden, waarna de zoon Reinold zelf de teugels van bewind in handen vatte, zonder zich evenwel graaf te laten noemen. Hij noemde zich ‘Oldste Soone des greven van Gelre.’ Door graaf Willem van Holland, benevens eenige aanzienlijke Heeren werd eene bemiddeling voorgedragen, en werd de graaf aanvankelijk ontslagen, 1319; doch toen de zoon hem daarna weder zetten liet en zich aan hen niet meer stoorde, vereenigden zich in 1319 de heeren van Buren en Arkel, deden eenen inval in den Bommelerwaard, bemagtigden de stad Bommel en plunderden en verbrandden die. ‘Plunderen en branden’ scheen toen reeds als sieraad van den oorlog te gelden. - De oude graaf overleed in 1326 in de gevangenis, waarna graaf Reinold hem opvolgde. 
van Buren, Heer Otto III (I14857)
 
57 .

Langerak WK.1 9-6-1605
Jan Thonis ende Claes Pleunen voogden van de weeskinderen van Borgert Thonis ter eenre Adriaen Claes Maat ter andere het weeskind Thonis Bor­gertsse blijft bij Adriaen Claes Maat won.

f87 17-3-1611
f86v. stukje betreffende copie den lesten octobris 1615 namen Peter Peter­se, Arie Claes Maet, schepenen.

21-2-1615 f53
Adriaen Claesse MAETH won. Langerak verkl. dat hij aen Peeter Corne­lisse VINCK in minde­ring vande cooppenningen van seker 6 mrg 1,5 hont een sekere 4 hont gelegen in een weertgen van 4 mrg in't Wael in de Jaers­velt van de Leck tot aan Lopick, dat komt van de oude Adriaen Cornelis sijn oom.

Langerak RA 20 f81 22-2-1615
Pieter Cornelis VINCK won. Lopik aen Adriaen Claes MAET won. Langerak
6 mrg. 1,5 h. is de helft van een weer t/m Goudriaen. oostw.. Claes Jan Looijen erfgen. westw. de heer van Langerak. de andere helfte komt al aen Adriaen Claes MAET toe.

Langerak RA 20 f93 24-5-1616
Claes Claes aen Jan Cornelis (STOUT) sijn swager in't Backersweer bij de Wael. oostw.. Dirck Aelberts westw.. Adriaen Claes MAET.

Langerak WK.2 f15 20-8-1619
Adriaen Claesz Maet heeft aengenomen van Cornelis Jacobsz, als oom ende voocht van de nagelaten 4 jonxste weeskinderen van zalgr. Adriaentgen Jacops, sijn huijsvrouw, bij namen Aert Adriaensz de oudste, Geertgen Adriaens, Adriaen Adriaens ende Jacopjen Adriaens te onderhouden

Langerak RA.28 18-10-1619
Adriaen Claesz Maat en Meijntje Bastiaens, echtelieden, maken testament op langstlevende.

Langerak RA.23 18-10-1620
Comp. Laureijs Frans, won. Langerak is schuldig aan Arien Claes Maat won. Langerak

Langerak RA.23 2-4-1625
Adriaen Claesz Maet bekende van een vordering van 50 car. g. op Adriaen Claesz Maet voldaen te zijn 
Goedhert, Ariaantje Jacobs (I28765)
 
58 01-03-1714.
Pieter Arensz. van der Hoeven en Joris Arensz. van der Hoeven, testamentaire voogden over de kinderen van Jan Leendertsz. Baas en Feitje Arensdr. van der Hoeven, bekennen dat zij bij het passeren van het testament van Arij Pietersz. van der Hoeven en Jannetje Arensdr. van Vliet, hun comparanten ouders, verleden op 14-02-1707 voor notaris Leonard Boon te ‘s-Gravenhage, zijn gemachtigd om voogden te benoemen. Zij benoemen dan ook Leendert Philipsz. Biemond en Mr.
Cornelis van Vliet schepenen van Naaldwijk. 
van der Hoeven, Joris Ariensz (I34214)
 
59 01-03-1714.
Pieter Arensz. van der Hoeven en Joris Arensz. van der Hoeven, testamentaire voogden over de kinderen van Jan Leendertsz. Baas en Feitje Arensdr. van der Hoeven, bekennen dat zij bij het passeren van het testament van Arij Pietersz. van der Hoeven en Jannetje Arensdr. van Vliet, hun comparanten ouders, verleden op 14-02-1707 voor notaris Leonard Boon te ‘s-Gravenhage, zijn gemachtigd om voogden te benoemen. Zij benoemen dan ook Leendert Philipsz. Biemond en Mr.
Cornelis van Vliet schepenen van Naaldwijk. 
van der Hoeven, Pieter Ariensz (I34298)
 
60 036.03.07/inv. 101/6 Versteegh, Hendrika Antonia (I76916)
 
61 06-06-1542: Rijck van der Steech heeft ontvangen voor de tiendmaaltijd te Ingen, w.g. Rijck van der Steech. (Archief Buren, pot. 14),

Stond ook bekent als Versteegh 
van der Steghe (Versteegh), Rijck Willemsz (I66813)
 
62 06-11-1725
Aaltie Cornelisdr. Hoogendijk, weduwe van Dirk Vuyk, testeert. Haar universele erfgenamen zijn haar twee zoons Cornelis en Pieter Vuyk en Luykes Vuyk, nagelaten minderjarige zoon van haar overleden zoon Ary, die gehuwd is geweest met Ariaantje Luyte Groen.
Aaltie Cornelis Hoogendijk, weduwe en boedelhoudster van Dirk Corneliszn. Vuyk, die in 1709 is overleden, haar nalatende vijf zoons, Cornelis, Jan, Gerrit, Ary en Pieter Vuyk, alsmede vele schulden, maakt accoord met Carel van Belle, drossaard van Langerak, als voogd van haar kleinzoon Luykes Vuyk, die voor f. 50,= wordt uitgekocht.
(Volgt inventaris)
De weduwe heeft een dochter Ariaantje Pieters, uit haar erder huwelijk met Pieter Janszn.
De inventaris vermeldt o.m. een huis aan de westzijde van de Waal, buiten de dijk, aan de zuidzijde van de Lek, waarin de weduwe woont, alsmede een huis aan de oostzijde van de Waal. 
Adriaantje Pietersdr (I68)
 
63 07-11-1731 -Batte Vennik - DV Jan Jans Vennik (RAD 140/1 bz 276)

Ruinerwold, doop-, trouw- en overlijdensboek (1707-1810; DTB 140), 7 november 1731, pagina 276
Gedoopt: Batte, geboren te Ruinerwolt, dochter van Jan Jans Vennik. 
Vennik, Batte Jansz (I74088)
 
64 08-08-1742 -Femmegijn Roelfs - DV Roelf Jans (bz 294-)

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.015
Inventarisnr: 1822
Gemeente: Meppel
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 95
Aangiftedatum: 13-05-1822
Overledene Femmechien Roelofs Vennink
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 09-05-1822
Leeftijd: 80
Overlijdensplaats: Meppel
Vader Roelof Jans Vennink
Moeder Roeloffien Willems
Partner Andries Loos
Relatie: weduwe
Nadere informatie geboortepl: Ruinderwold; beroep overl.: zonder; 
Vennik, Femmechien Roelofsdr (I74215)
 
65 1 year old Kuppens, Maria Anna (I43013)
 
66 1 year old Versteeg, Helena (I76419)
 
67 1 year old Versteegh, Johanna (I77032)
 
68 1 year old Versteegh, Wilhelmus Martinus (I77313)
 
69 1-7-1686, 65 (zie ook 91)
Comp. Hendrick Hermensz en Aechje Aerts, echteluijden op Cortenoever, testeren, hij legateert aan de 3 kinderen van zijn nichte Bastiaentge Gerrits (tr. ca 1654) bij Claes Goossens elk f 25,- en aan de 3 kinderen van Meijchje Gerrits bij Cornelis Cornelisz Eijndhoven elk f 25,-, mitsgaders Gerrit Hermensz zoon van zijn neef Hermen Gerritsz f 25,-
Legateren te samen aan Aerdt en Hendrick Claas die jegensw. bij hen wonende zijn. Verkl comp. Tot zijn enige erfgenaam te stellen de zoon van sijn broeder Huijbert Hermansz genaempt Hermen Huijberts, item de 4 kinderen van zijn broeder Jan Hermens uits grs de dr. Van sijn ovl. Suster Aaltje Hermens genaempt Geertje Isaaks ieder voor het gerechte 6e part
En zij 2e comp. Aan Aechtje Aerts hare goederen, prelegateren aen Marichje Cornelis Tienhoven het zilverwerk en aen Hendrickje Bastiaens moeder van Marichje Tienhoven en voorts tot universele erfgen. Aerd ende Hendrick Claes gebroeders hare broederskinderen voor een derde part en Marichje en Cornelia Cornelis Tienhoven te samen een 3e part
comp. tesamen aan Aert Claesz en Hendrick Claesz die bij hen op de hofstede wonen, deselve hofstede te Cortenoever, verder tot enige en universele erfgenamen de zoon van zijn broer Huijbert Hermensz genaamd Hermen Huijberts, item aan de 4 kinderen van zijn broeder Jan Hermensz, mitsgaders de dochter van zijn ovl. zuster Aaltje Hermens genaamd Geertje Isaacs ieder voor 1/6 part en zij legateert aan Marichje Cornelisdr Tienhoven haar zilverwerk en aan Hendrickje Bastiaens haar moeder ? 25,- en tot universele erfgenamen Aerd en Hendrick Claesz broers haar broeders kinderen ieder voor 1/3 part en Marigje en Cornelia Cornelisdr Tienhoven tesamen 1/3 part.

21-7-1688, 91
Comp. Aechje Aerts hvr. van Hendrick Hermens, won. op Cortenoever, verandert haar testament van 1-7-1686 nu derdepart aen Marichje ende Cornelia Cornelis van Tienhoven,hare neeven Aerdt en Hendrick Claesz 
Spruijtenhoef, Aart Claasz (I65711)
 
70 1-7-1686, 65 (zie ook 91)
Comp. Hendrick Hermensz en Aechje Aerts, echteluijden op Cortenoever, testeren, hij legateert aan de 3 kinderen van zijn nichte Bastiaentge Gerrits (tr. ca 1654) bij Claes Goossens elk f 25,- en aan de 3 kinderen van Meijchje Gerrits bij Cornelis Cornelisz Eijndhoven elk f 25,-, mitsgaders Gerrit Hermensz zoon van zijn neef Hermen Gerritsz f 25,-
Legateren te samen aan Aerdt en Hendrick Claas die jegensw. bij hen wonende zijn. Verkl comp. Tot zijn enige erfgenaam te stellen de zoon van sijn broeder Huijbert Hermansz genaempt Hermen Huijberts, item de 4 kinderen van zijn broeder Jan Hermens uits grs de dr. Van sijn ovl. Suster Aaltje Hermens genaempt Geertje Isaaks ieder voor het gerechte 6e part
En zij 2e comp. Aan Aechtje Aerts hare goederen, prelegateren aen Marichje Cornelis Tienhoven het zilverwerk en aen Hendrickje Bastiaens moeder van Marichje Tienhoven en voorts tot universele erfgen. Aerd ende Hendrick Claes gebroeders hare broederskinderen voor een derde part en Marichje en Cornelia Cornelis Tienhoven te samen een 3e part
comp. tesamen aan Aert Claesz en Hendrick Claesz die bij hen op de hofstede wonen, deselve hofstede te Cortenoever, verder tot enige en universele erfgenamen de zoon van zijn broer Huijbert Hermensz genaamd Hermen Huijberts, item aan de 4 kinderen van zijn broeder Jan Hermensz, mitsgaders de dochter van zijn ovl. zuster Aaltje Hermens genaamd Geertje Isaacs ieder voor 1/6 part en zij legateert aan Marichje Cornelisdr Tienhoven haar zilverwerk en aan Hendrickje Bastiaens haar moeder ? 25,- en tot universele erfgenamen Aerd en Hendrick Claesz broers haar broeders kinderen ieder voor 1/3 part en Marigje en Cornelia Cornelisdr Tienhoven tesamen 1/3 part.

21-7-1688, 91
Comp. Aechje Aerts hvr. van Hendrick Hermens, won. op Cortenoever, verandert haar testament van 1-7-1686 nu derdepart aen Marichje ende Cornelia Cornelis van Tienhoven,hare neeven Aerdt en Hendrick Claesz 
Spruijtenhoef, Hendrik Claasz (I65718)
 
71 10 months old Versteegh, Jacoba (I76957)
 
72 10 months old Versteegh, Theodora Maria (I77269)
 
73 10 years old Versteegh, Theodora (I77263)
 
74 10-8-1624 f112
Corstiaen Thonis, Willem Jacobs man en voogd van Geertghen Thonis, Jan Cornelis van MEERPELT man en voogd van Weijntgen Thonis, Cornelis Pieters man en voogd van Marritge Thonis, Aelt Aerts (als vader) en voogd ende Thonis Gerrits als voogd van Eechtgen Thonis incovente dochter, gesamelijcken kinderen van Thonis Willems (SMIT) en Marritge Corss ende Jan Thonis BOON met Cornelis Corneliss man en voogd van Eechtgen Thonis (BOON), jegens hare andere broeders en zusters te lote gevallen het gedeelte van Swaentgen Thonis haer luijden moeder (die getr. was met Thonis Dircks BOON) alle erfgen. van Thonis Willems zalgr.

f21v 27-5-1632
Comp. Wouter Lenaartse transp. aan Aelt Aarts ende Bastiaan Teunisse 1 hont achter de Waal in een weer van 7 mrg westw. Frederick Pleunen van de Leck tot aan Goudriaan toe.

f95a 18-11-1664
Comp. voor schout en schepenen van Langerak, Tonis ende Maritgen Basti­aens ALBLAS, geass. met en neffens Arie Cornelis Peeteren ende Tonis Adriaens ALBLAS als oom en bloedvoogd over de kinderen van Bastiaen Adriaens ALBLAS, voor 1/9 part, Leendert Hijberts man en voogd van Neeltgen Adriaens ALBLAS1/9, Thonis Adriaens ALBLAS, Aelt Aerten voor hem self de voorn. Tonis ALBLAS als oom en bloedvoogd ook over de onm. suster beijde kinderen van Aert Aelten ende Hendrickie Adriaens ALBLAS 1/9, Dirck Adriaens ALBLAS1/9, Adriaen Adri­aens ALBLAS 1/9, Bastiaen Ghijsberts man en voogd van Marichtge Adriaens ALBLAS 1/9, Abraham Adriaens ALBLAS1/9, en Jan Adriaens ALBLAS 1/9.
alle erfgen en kinderen van Maritgen Thonis de HEER ende Adriaen Bastiaens ALBLAS 
Advocaat, Aalt Aartsz (I3648)
 
75 10-8-1624 f112#
Corstiaen Thonis, Willem Jacobs man en voogd van Geertghen Thonis, Jan Cornelis van MEERPELT man en voogd van Weijntgen Thonis, Cornelis Pieters man en voogd van Marritge Thonis, Aelt Aerts (als vader) en voogd ende Thonis Gerrits als voogd van Eechtgen Thonis incovente dochter, gesamelijc­ken kinderen van Thonis Willems (SMIT) en Marritge Corss ende Jan Thonis BOON met Cornelis Corneliss man en voogd van Eechtgen Thonis (BOON), jegens hare andere broeders en zusters te lote gevallen het gedeelte van Swaentgen Thonis haer luijden moeder (die getr. was met Thonis Dircks BOON) alle erfgen. van Thonis Willems zalgr.

f76v 6-5-1661#
Huijbert Corsz, Arie Cornelis MAET, 5 mrg 2,5 hont grond gecavelt, geloot etc. in Bastiaen Corsz weer, Meij CROOCKen weer, Arie Nan­ninghs weer, van uit de diepte der Lecke tot Noordeloos toe.
idem. Dirck Corss, Thonis Corss SMIT, Huijbert Corss, Cornelis Sanders als man en voogd van Anna Corss, alle erfgen. van Corstiaen Thonis ende Maert­gen Diricks. looting. 
Smit, Corstiaan Theunis Willemsz (I63285)
 
76 10-8-1624 f112#
Corstiaen Thonis, Willem Jacobs man en voogd van Geertghen Thonis, Jan Cornelis van MEERPELT man en voogd van Weijntgen Thonis, Cornelis Pieters man en voogd van Marritge Thonis, Aelt Aerts (als vader) en voogd ende Thonis Gerrits als voogd van Eechtgen Thonis incovente dochter, gesamelijc­ken kinderen van Thonis Willems (SMIT) en Marritge Corss ende Jan Thonis BOON met Cornelis Corneliss man en voogd van Eechtgen Thonis (BOON), jegens hare andere broeders en zusters te lote gevallen het gedeelte van Swaentgen Thonis haer luijden moeder (die getr. was met Thonis Dircks BOON) alle erfgen. van Thonis Willems zalgr. 
Gezin: Jan Cornelisz van Meerpelt / Weijntge Theunisdr Smit (F1513870955)
 
77 10-8-1624 f112#
SAD, ora Nieuwpoort 56, fol. 61v. 2-11-1592: Op deze datum legt Hendrik Dirks samen met Teunis Willems (Smit), Hendrik Dirks Preker, Mayken Roelen, Mayken Jans en Anna Ariens, allen inwoners van Langerak een verklaring af. Hij zegt 65 jaar te zijn. Hij verklaart met de anderen, nooit gehoord of gezien te hebben dat Aertgen Andries uit Nieuwpoort 'is befaemt ofte berust geweest met enige quade feyten, tzij van dieverije ofte hoererije, noch alle tgene dat een vrouwe persoon onbetamelijck soude mogen wesen'.

f6. 26-6-1601/26-6-1599
Willem Willems, won. Streefkerk en Thonis Willems SMIT, won. La
last van de wed. en voogden van de weeskinderen van Adriaen Ghijs­brechts BEIJER. Gerrit Jans notaris voor de hoff van Holland. getui­gen Margrieta HOECK wed. van Adriaen Ghijs­brecht BEIJER geass. met Pieter KERSSAVOND haer voogd, Joost Ghijsbrechts, Jan, Maeij­chen en Neeltien Adriaens haere kinde­ren.
Willem Ghijsbrechts, won. Leerbroeck koopt 10 mrg.
oostw. Thonis Willems Smit, beneden Thonis Willem Willemsz
Thonis Cornelis de HEER schepen.

f17v 26-12-1603
Thonis Willems (SMIT) x Marigje Corss, Jasper Baltesz en Balten Baltesz, Thonis Erasmus als man en voogd van Adriaentgen Baltensz, als mede erfgen Henrick­je Corsz zalgr. in handen van Henrichgen Cornelis, wed. van Corss Bastiaensz, 7 mrg Bastiaens Claes weer.
Daniel Bastiaens is voogd over de weeskinderen.

SAD, ora Langerak 7, fol. 64. 7-2-1604: Compareerde op huiden ter vierschaer Jan Sebastiaens, out ontrent vijftig jaren, gedaagd ten verzoeke van Philips Bastiaens om te getuigen. Hij verklaart, dat hij een maand geleden ten huize van Cornelis Henricx Uul in Langerak is geweest, in het gezelschap van de requirant, van IJchgen de weduwe van Henrick Dirricx Mors, van Thonis Willems Smit en van anderen. Toen zou IJchgen verklaard hebben dat Lenaert Thonis van haar twee hont land in pacht had en dat hij nooit enige pacht betaald had.

Langerak RA.7 7-2-1604 f64
Ter instantie van Philips Bastiaensz tuijchde Jan Bastiaensz out ontrent 50 jaren, dat hij ontrent een maent geleden op een sondach ten huijse van Cornelis Henricxsz Uul alhier in Langeraeck is geweest vergeselschapt met Philips Bastiaensz, IJchgen de weduwe van Henrick Dirricxsz Mors, Thonis Willemsz Smit ende meer andere ende dat alsdoen Philips Bastiaensz de voorn. weduwe van Henrick Dirricxsz vraechde off Lenaert Thonisz van haer eenich lant in gebruijck hadde.

10-8-1624 f112#
Corstiaen Thonis, Willem Jacobs man en voogd van Geertghen Thonis, Jan Cornelis van MEERPELT man en voogd van Weijntgen Thonis, Cornelis Pieters man en voogd van Marritge Thonis, Aelt Aerts (als vader) en voogd ende Thonis Gerrits als voogd van Eechtgen Thonis incovente dochter, gesamelijc­ken kinderen van Thonis Willems (SMIT) en Marritge Corss ende Jan Thonis BOON met Cornelis Corneliss man en voogd van Eechtgen Thonis (BOON), jegens hare andere broeders en zusters te lote gevallen het gedeelte van Swaentgen Thonis haer luijden moeder (die getr. was met Thonis Dircks BOON) alle erfgen. van Thonis Willems zalgr.

Lenen te Langerak:
22. 1 morgen (1600: in het Zijlweer), boven: Dirk Antonsz., (1583: Anton Dirksz.; 1600: Dirk Boon Antonsz.; 1639: Anton Dirksz. C.S.), beneden: Gerard Willemsz. (1583: diens erven 1600: de Zijl en de Zijlvliet en Anton Smit Willemsz.; 1639: diens erven) (1600: met een opperkamer c.a. ten westen van de huizing in het weer, waar Anton Dirksz. (1621: Dirk Boon Antonsz. en Zwaantje Anton, zijn moeder) op woont, 0.: Jan die Best Willemsz. en Nikolaas Dirksz. (1621: erven Jan die Best: 1639: Adriaan Alblas Bastiaansz.), w.: Anton Dirksz. met het Zijlweer (1621: diens weduwe en kinderen: 1639; Gerard Boon Antons met het Smalweer).
7-7-1562: Dirk Boon Antonsz. bij opdracht uit eigen, 58 fo. 14 en Asperen.
13-6-1583: Anton Dirksz., 58 fo. 14.
1-4-1600: Dirk Boon Antonsz. bij verzuim, 58 fo. 14-15.
5-7-1621: Dirk Boon Antonsz. bij dode van Anton, zijn vader, 58 fo. 15.
4-2-1635: Dirk Boon Antonsz. met ledige hand, 58 fo. 15v.
14-5-1639: Anton Boon Dirksz. met Anton Willems, zijn grootvader, bij dode van zijn vader, 58 fo. 16 
Smit, Geertge Theunisdr (I63303)
 
78 105. Een hofstede (1485: met huis; 1655: dat adellijk is) met het nagelvaste, (1655: genaamd Leegpoel; 1703: met boomgaard), in het gerecht Rumpt, enerzijds: het godshuis van Marienweerd (1485: boven: de papenprove; 1655: de pastorie)

Het leen 105 gesplitst in 105A en 105B.

105A. Het huis Leegpoel in de gracht met voorplein, schuur, berg en boomgaard, verminderd met nr. 105B.
18-8-1728: Eimert Kreine van Doland bij overdracht door Edmond, baron van Els, VII.
23-4-1754: Eimaer van Doeland voor Amelia Elisabeth van Doeland, zijn dochter, bij dode van Aart Adriaansz. de Raad ook met 1 morgen in Enspijk, VIII.

105B. Een boerenwoning met schuur, erf en de halve hof aan de zijde van de pastorie in het middenpad door te delen met 2 voet afstand op het voorplein van het huis Leegpoel tot afwatering van het dak.
18-8-1728: Cornelis Versteeg Cornelisz. bij overdracht door Edmond, baron van Els, VII.
24-9-1745: Jan Versteeg te Rumpt bij dode van Cornelis, zijn broer, VIII. 
van Doeland, Eimert Kreine Paulsz (I19054)
 
79 105. Een hofstede (1485: met huis; 1655: dat adellijk is) met het nagelvaste, (1655: genaamd Leegpoel; 1703: met boomgaard), in het gerecht Rumpt, enerzijds: het godshuis van Marienweerd (1485: boven: de papenprove; 1655: de pastorie)

 Het leen 105 gesplitst in 105A en 105B.

105A. Het huis Leegpoel in de gracht met voorplein, schuur, berg en boomgaard, verminderd met nr. 105B.
18-8-1728: Eimert Kreine van Doland bij overdracht door Edmond, baron van Els, VII.
23-4-1754: Eimaer van Doeland voor Amelia Elisabeth van Doeland, zijn dochter, bij dode van Aart Adriaansz. de Raad ook met 1 morgen in Enspijk, VIII.

105B. Een boerenwoning met schuur, erf en de halve hof aan de zijde van de pastorie in het middenpad door te delen met 2 voet afstand op het voorplein van het huis Leegpoel tot afwatering van het dak.
18-8-1728: Cornelis Versteeg Cornelisz. bij overdracht door Edmond, baron van Els, VII.
24-9-1745: Jan Versteeg te Rumpt bij dode van Cornelis, zijn broer, VIII. 
Versteegh, Cornelis Cornelisz (I76750)
 
80 11 years old de Leeuw, Martinus (I44172)
 
81 11-10-1639
Comp. Hendrikje Willems wed. van Merten Claes geass. met Cornelis Jans en deselve als voocht van de onm. weesk van Merten Claes ende zich sterk makende voor de mondige kinderen transp. aen Outger Sijmons en Gerrit Sijmons broers 2 mrg achter de Wael in't Griet Ningensweer.

21-8-1641
Maritgen Willems (ALBLAS) Annitge haer oudste suster nog susters zijn; Heijndrickje, Adriaentgen, Niesgen, Neeltgen en Susanna Wil­lems, Dirrick Willems een broer en de kinde­ren van Cornelis Willems ol. broeder.

12-1-1644 f198@
Comp. Anna Philips wed. van Dirck Jans Vuijre, gerechtelijk verzoek van Claes Jans, Lauweris Maertens ende Willem Andries.
Dat Meerten Claes ol. man van Hendrickgen Willems, dat hij in zijn leven gecocht hadde van Cunier Jans sijn moeder seker portie van de weeskinde­ren van Jan Claes VUIJREN, t'gene d'selve geerft hadde van Grietge Ningens, der selve kinderen bestemoeder.

f199
Comp. Hendrickie Willems wed. van Meerten Claes, geass. met Thonis Claes haer voogd ter eenre, Claes Jans, Lauweris Meertens als man en voogd van Trijntje Jans en Willem Adri­aensz man en voogd van Lijsgen Jans ter andere zijde. /zijne broer en 2 susters.

2-2-1647 f221
Comp. Cornelis Jans, Annetge Cornelis wed. van Ningh Jans geass. met Thonis Adriaens ALBLAS haer schoonsoon, deselve Annitge haer sterkma­kende voor Grietge en Adriaentge Ninghens hare dochters ende voorn. Thonis Adriaens ALBLAS man en voogd van Anna Ninghen, Hendric­kie Willems ALBLAS wed. van Meerten Claes geass. met Andries Rietveld schout hun voogd zich sterkmaken­de voor mondige en onmon­dige kinderen van .. Thonis Claes (CAPITE­IJN), Willem Barents, Jan Dirricx voor hem zelve ende als voogd ende hem sterkma­kende voor Jannitge Jans nagelaten weeskind van zalgr. Jan Dirricx.

22 f180 18/28-5-1667
Comp. Jan Meertens, Jan Matthijs de Jongh als man en voocht van Neeltje Meertens en beide sterkmakende voor Claes Meertens en Cornelis Meertens, mitsgaders Cornelis Aalberts als man en voocht van Trijntje Meertens te samen kinderen van Henrichje Willems Alblas 1/5 part, Annetje Willems Alblas 1/5, Bastiaen Dirck Alblas en Teunis Dirck Alblas voor zich selve, (margine mitsgaders Jan Fredericks man en voocht van Adriaentje Dircks Alblas) denselve Bastiaen Alblas noch als voocht over de onmondige weeskinderen van Dirck Willems Alblas zijn halve broeder en suster mede 1/5, sij comp. sich sterkmakende voor Neeltgen Cornelis dochter van Cornelis Willems Alblas 1/5, alle erfgenamen van Neeltgen Willems Alblas te Langerak overleden, transp. ten behoeve van Cornelis Hendricks Swart als man en voocht van Susanna Willems Alblas, die mede voor een vijfde part mede erfgenaam van Neeltge was 
Alblas, Hendrikje Willemsdr (I3927)
 
82 11-10-1656
Joost Herberts x Adriaentje Aelderts te Willige Langerak transport aan Ocker Claesse van de Pijl te Tienhoven
Ocker Claesse transport aan Anthonis Jansen Eijkelboom

15-2-1674 f209
Claes Adriaen Herberts, inw. van Langerak, Jan Ariens zijn broeder.
Jan Thonis en Ghijsbert, Bastiaen Herbertsz, alle te Langerak. En voor de verdere broers en zusters. Bastiaen en Arien Ariens DECKER voor hen selve als voor Andries Ariens DECKER, Leendert Cornelis VINCK man en voogd van Neeltge Ariens DECKER ende voor Willemken Ariens DECKER, haere broeder en zusters mede inw. van Langerak. (kinderen van Arien Cornelis DECKER x Eva Herberts) Thonis Corss SMITH van wegen zijn kinderen Jan Thonis en Maritge Thonis (bij Adriaentge Herberts) ter eenre Frans Allertsz van Leerbroeck burger van Nieuwpoort voor hem selve ende noch oom en neffens ds. Emmandus Jochholt te Ameide voogd over de kinderen van zalgr. Jan Allerts van Leer­broeck, Willem Basti­aens won. te Gorkum man en voogd van Lammert­gen Ariens ende Emmeken Ariens. Alle erfgen. van Joost Herberts ende Adriaentgen Allerts in hun leven won. te Langerak. 
Gezin: Joost Herberts Smit / Adriaantje Albertsdr (F1513870944)
 
83 12 days old van Leeuwen, Johannis Arnoldus (I44302)
 
84 12 kinderen Gezin: Antione Henri Ziesel / Hendrina Dirksdr Steers (F1618488212)
 
85 12 years old Verhaak, Cornelis (I75235)
 
86 1281 Grafelijk Leenman van Hodenpijl. Wordt 1280 en 1301 vermeld. Houdt gronden en tienden in Maasland en het Ambacht Hodenpijl met 66 morgen land van de Graaf. van Hodenpijl, Diederick (I33713)
 
87 12e Heer van Warmond
Ridder

Voor 1282 Warmond In Leen
Hij was getuige van Floris V in 1280 en 1293 
van den Woude, Jacob XII (I83801)
 
88 12e Heer van Warmond
Ridder 
van Egmond, Sophia (I22571)
 
89 13 years old Kuppens, Joanna Henrica (I43005)
 
90 13 years old van Lith, Albertus (I45289)
 
91 1381 bezit woning tot Rodenrise in leen van Brederode.
1384 draagt zijn woning in Rijswijk over aan Hertogin Margaretha.
1398 schiet hij Graaf Albert te hulp tegen de Friezen. 
van Hodenpijl, Ridder Dirck Jansz (I33714)
 
92 14 days old, born Deil 21 Sep 1881 Versteegh, Hendrik Willem (I76914)
 
93 14 months old Kuppens, Antonia Maria (I42984)
 
94 14 years old Versteeg, Carolina (I76355)
 
95 14-05-1661: (ORA Schiedam, inventarisnr. 345, folio 123v).
Jacob Fockendijck regent van de magistraats armen kamer en Pieter van
Cleeff regent van de diaconie armen kamer beiden dezer stede vervangende haar confraters
als alimenterende en onderhoudende de nagelaten kinderen van Cornelis Pietersz. van der Lap voor 3/4e parten en vervangende Adriaen Hodenpijl gehuwd geweest met de enige
dochter van Jan Fransz. de Bruijcker voor het resterende 1/4e part verkopen Johan Hodenpijl raad en schepen dezer stede het huis en erf van de voorsz. van der Lap gelegen op de Nieustraat, belend N ‘s-heren steeg en Z de weduwe van Joris Nieupoort, strekkende voor van de straat tot achter aan zekere gang, alles volgens de oude waarbrief van 02-06-1612 (niet gevonden), belast met 7 st 8 p per jr tbv de Kerk dezer stede voor 100 gld, daarvan 3/4e bij de voorsz. regenten en 1/4e door Adriaen Hodenpijk zelf is ontvangen. 
de Bruijckers, Jannetje Jansdr (I13941)
 
96 14-5-1660: Comp. [voor Gerrit Bijvelt not. te Maasland] Jan Korsz. en Annytgen Leenderts van der Houff echte man en wijf wonende aan de Nieuwecht in Maasland, hij ziekelijk te bedde leggende en zij kloek en gezond, en stellen de langstlevende tot voogd, en hij Maerten Cornelisz. van Wint en zij Leendert Leendertsz. van der Houff haar vader. van der Houff, Annytgen Leendertsdr (I36103)
 
97 1435: verklaart Dirk van der Merwede dat hij de Heerlijkheid Drongelenmet die van Eethen, Meeuwen en Babilonienbroek heeft gekocht van vrouwe Catharina Jansdr van Drongelen. Dirk van der Merwede, ovl 1452, begravenin het koor van de kerk te Meeuwen, Ridder, Castelein, Drossaert vanGeertruidenberg (1421), toen stad en kasteel door de Kabeljouwen werdenbelegerd, X 1439, Catharina van Ranst Constijnsdr, kinderen: Odilia enJohanna, geb.r1446 Meeuwen, ovl.10-9-1476. Gezin: Jan van Cronenburg / Catharina Jansdr van Drongelen (F1513875056)
 
98 15 years old Kuppens, Christina Theodora (I42990)
 
99 15-2-1674 f209
Claes Adriaen Herberts, inw. van Langerak, Jan Ariens zijn broeder.
Jan Thonis en Ghijsbert, Bastiaen Herbertsz, alle te Langerak. En voor de verdere broers en zusters. Bastiaen en Arien Ariens DECKER voor hen selve als voor Andries Ariens DECKER, Leendert Cornelis VINCK man en voogd van Neeltge Ariens DECKER ende voor Willemken Ariens DECKER, haere broeder en zusters mede inw. van Langerak. (kinderen van Arien Cornelis DECKER x Eva Herberts) Thonis Corss SMITH van wegen zijn kinderen Jan Thonis en Maritge Thonis (bij Adriaentge Herberts) ter eenre Frans Allertsz van Leerbroeck burger van Nieuwpoort voor hem selve ende noch oom en neffens ds. Emmandus Jochholt te Ameide voogd over de kinderen van zalgr. Jan Allerts van Leer­broeck, Willem Basti­aens won. te Gorkum man en voogd van Lammert­gen Ariens ende Emmeken Ariens. Alle erfgen. van Joost Herberts ende Adriaentgen Allerts in hun leven won. te Langerak.

22 f223 19-9-1671
Comp. Andries, Bastiaan en Adriaan Adriaans Decker, Leendert Cornelis Vinck man en voocht van Neeltje Adriaans Decker ende Hilleken Adriaans Decker als erfgen. van Adriaan Cornelisse Decker transp. aan Adriaan Claas Vinck den eigendom van 5 mrg 1 hont met huijs en schuur in 15 mrg oostw. Jan Teunisse Brons? kinderen en westw. Claas Adriaans Maat.

8 10/20-3-1677
Leendert Cornelis Maat eijser 75 
Maat, Leendert Cornelisz (I46945)
 
100 1550 schepen Verkerck, Aert Aertsz (I75643)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 259» Volgende»